Зоонози

Начало

Д-р Дора Петлова: Информация за проведено проучване относно нововъзникващи зоонозни вирусни заболявания, в т.ч. и хепатит Е, със значение за професионалното здраве

 

 

В началото на 2019г., екип италиански учени публикува в списание Pathogens and Disease проучване за нововъзникващите вирусни инфекции със значение за трудовата медицина. Направен е преглед с оценка и обобщение на научните доказателства относно епидемиологичните взаимовръзки между някои нововъзникващи вируси и професионалните заболявания. Предмет на проучването са причинените от вируси западнонилска треска (West Nile Fever – WNF), Кримска-Конго хеморагична треска (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever – CCHF) и хепатит Е (Hepatitis E - HE) и тяхното значение за здравето на хората, упражняващи определени професии.

С оглед на нарастващото разпространение на хепатит Е в Европа през последните години и данните за зоонозния път на предаването му, акцентът на настоящата информация е насочен към основните констатации и заключения на проучването, свързани с хепатит Е.

Според авторския колектив, нововъзникващите вирусни инфекции представляват риск за общественото здраве, вследствие разпространението на патогени с потенциален зоонотичен риск, както и поради това, че рискът от зоонози вероятно е подценяван в професионалните среди. В тази връзка, те правят литературен преглед, за периода между 2007 и 2018 г., с цел да се открият доказателства за епидемиологичните връзки между някои нововъзникващи вируси и професионалните заболявания при хората.

В проучването са включени и анализирани проведени проучвания чрез наблюдение и докладвани случаи на заболявания. Според авторите, вирусните заболявания - западнонилска треска (WNF), Кримска-Конго хеморагична треска (CCHF) и хепатит Е (HE) - са включени в прегледа, поради възможното им зоонотично предаване. Посочва се, че най-важният рисков фактор за заболяване от западнонилска треска и Кримска-Конго хеморагична треска е излагането съответно на заразени комари и кърлежи, поради което работещите на открито са изложени на риск от заразяване.

Относно вирусът на хепатит Е (Hepatitis E virus - HEV) е отбелязано, че той е отговорен за възникването на епидемии и ендемии от остър хепатит при хората, които могат да бъдат заразени чрез прием на замърсени вода или храна, както и чрез зоонозен път на предаване.

В проучването авторите са разгледали 10, 34 и 45 проучвания за вирусите причиняващи WNF, CCHF и НЕ съответно, които са анализирани по година, държава, модел на проучването, рискова група и резултати. Обхванатите професионални рискови групи включват основно фермери, селскостопански работници, ветеринарни лекари, кланични работници, животновъди, здравни работници и войници. Направените от авторите констатации са в подкрепа на необходимостта от разработване на ефективни мерки за предотвратяване на предаването на нововъзникващите вируси.

Целият материал можете да прочетете ТУК: