Сигнали за борба с корупция

Начало

КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (Обн. с ОВ. бр.195 от 25 юни 1997 г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна.


По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.
По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

     Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”    Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини:


-    на e-mail:  corhv@mzh.government.bg
-    на адреса на ЦОРХВ до директора на ЦЕНТЪРА;
-    на телефон   02/4273056; 
-   чрез пощенска кутия за сигнали за нарушения – В административната сграда на ЦОРХВ, находяща се гр. София, бул. Цар Борис III, № 136, ет. 11 (срещу асансьорното помещение) се поставя заключена пощенска кутия с надпис: „Сигнали за корупция срещу служители от ЦОРХВ“. Служители на ЦОРХВ и външни за организацията лица, могат да подават в сигнали за корупция и корупционни практики извършвани от служители на ЦОРХВ. Пощенската кутия се проверява веднъж седмично и постъпилите писма/сигналите се предават на Директора на ЦОРХВ.

     Не се разглеждат:

  • Анонимни предложения или сигнали. След анализ и преценка, за анонимни сигнали могат да се считат:

- получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
- сигнали по електронната поща, без посочени две имена, адрес за кореспонденция или телефон;
- сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.
За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на ЦЕНТЪРА е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, e-mail адрес или телефон за връзка. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;

  • Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който е извършена проверка и е постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

     Сигналите, които се подават в ЦОРХВ  следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на ЦЕНТЪРА.

    Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходи-мост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

    Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.