Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Пестициди във въздуха на открито: ANSES идентифицира веществата, изискващи допълнителна оценка

 

 

Френската агенция по храни, околна среда, здраве и безопасност (ANSES) е публикувала своята първоначална интерпретационна работа относно въздействието върху здравето от пестициди, въз основа на резултатите от националната изследователска кампания за измерване на пестициди (CNEP) във въздуха, проведена съвместно от ANSES, INERIS (Френският национален институт за индустриална среда и рискове) и одобрените асоциации за мониторинг на качеството на въздуха (AASQA) от юни 2018 г. до юни 2019 г. Целта на тази първа стъпка е да надгради резултатите от кампанията, за да формулира предложение за постоянно наблюдение на пестицидите във въздуха на национално ниво през следващите месеци. По този начин ANSES идентифицира 32 вещества с най-висок приоритет, за които са необходими допълнителни проучвания, за да се ръководи тази мониторингова дейност.

 

CNEP e предоставил безпрецедентна национална снимка на вещества в атмосферния въздух

Националната изследователска кампания за измерване на пестициди, проведена от ANSES, INERIS и мрежата AASQA, е предоставила моментна снимка на веществата, открити в атмосферния въздух (с изключение на райони с местни източници на емисии) и нивата на концентрацията им във Франция (в столицата и извън нея). Тези вещества се използват в продукти за растителна защита, биоциди, ветеринарно медицински продукти и антипаразитни лекарства за човешка употреба. Списъкът на веществата, които трябва да бъдат измерени, е създаден през 2017 г. от ANSES въз основа на характеристики по отношение на опасностите, емисиите и устойчивостта във въздуха и критериите за тяхното ниво на употреба. По време на националната мащабна кампания, стартирана през юни 2018 г., са измерени 75 вещества в продължение на 12 месеца, съгласно отново хармонизиран протокол и са проведени 1300 анализа за всяко от тези вещества. Франция е една от малкото страни в Европа, освен Белгия, предприела този вид кампания за измерване на пестициди в атмосферния въздух в национален мащаб.


ANSES e идентифицирал 32 вещества, изискващи по-нататъшно изследване

Въз основа на резултатите от CNEP, ANSES е извършила първоначална интерпретационна работа за оценка на въздействието върху здравето за 70 вещества, потвърдени във въздуха на открито. Този анализ идентифицира вещества, изискващи допълнително обмисляне за евентуално включване в националната система за мониторинг на пестицидите във въздуха. Тази първоначална работа за интерпретиране на въздействията върху здравето е извършена с помощта на два подхода, използващи капитализиране на измерените нива на концентрация, честотите, при които веществата са измерени във въздуха, токсичните референтни стойности и най-неблагоприятните класификации на опасностите за всяко вещество, чрез преглед на двете бази данни на регулаторни агенции и научната литература. Първият подход сравнява резултатите от измерванията на въздуха с наличните токсикологични данни, за да предостави показатели за здравен риск. При сегашното ниво на знания, ниското ниво на тези индикатори не показва основен здравен проблем във връзка с експозицията на населението чрез въздуха на открито, с изключение на районите с местни източници на емисии.

Втори подход е довел до приоритизиране на 32 вещества, които са обект на интерес: делтаметрин, диурон, епоксиконазол, етофенпрокс, фенаримол, ипродион, линдан, линурон, метрибузин, миклобутанил, пентахлорофенол, фосмет, перметрин, 2,4-Д, боскалид, хлороталонил, хлорпрофам, хлорпирифос-етил, ципродинил, фенпропидин, флуазинам, фолпет, глифозат, метазахлор, оксадиазон, пендиметалин, пропизамид, пириметанил, S-метолахлор, спироксамин, тебуконазол и триалат. Сред тези 32 вещества, линдан, считан за едно от най-опасните вещества, с доказан карциногенен и/или токсичен за репродукцията и/или ефект като ендокринен нарушител е количествено определен в близо 80% от анализираните проби, въпреки че е забранен във Франция от много години.

 

Приоритет за ANSES е да оцени статуса на линдан без отлагане


ANSES е предприел незабавно задълбочена проверка на състоянието на линдан: първата стъпка е да се идентифицират причините за неговата устойчивост и след това да се оцени кумулативната експозиция чрез различни пътища - посредством вдишване, поглъщане на храна или контакт с кожата - и чрез околната среда, включително въздух в помещенията и на открито. След това могат да се отправят препоръки за справяне с източниците на емисии с цел ограничаване на замърсяването с това вещество. За останалите осем забранени вещества, ANSES ще продължи работата си по подобен начин. За останалите вещества с най-висок приоритет, ANSES планира да извърши допълнителна експертна оценка в близко бъдеще, която ще включва и другите пътища за хронична експозиция на тези вещества. Тези изследвания ще използват най-новите налични данни, както по отношение на токсикологичните стойности, така и на данните за опасностите и въздействието върху здравето от различните вещества. Тъй като тази работа представлява първа стъпка в използването на резултатите от CNEP, ANSES смята, че през следващите месеци ще трябва да бъде формулирано предложение за постоянен мониторинг на пестицидите във въздуха. Като част от това, агенцията ще:

• провежда по-детайлни анализи на регионално или локално ниво, за да разгледа контексти, които не са били прегледани през първата стъпка;

• ще подобри синергизма с други схеми за мониторинг, като напр. за вода или биомониторинг;

• ще направи сравнения с препоръки, вече направени от ANSES относно замърсителите, като например за 1,3-бутадиен и манган.

И накрая, ANSES ще разшири тази работа, за да включи въздействието върху околната среда на пестицидите във въздуха.

 

Източник:

Pesticides in outdoor air: ANSES identifies the substances requiring further assessment
https://www.anses.fr/en/content/pesticides-outdoor-air-anses-identifies-substances-requiring-further-assessment-0

 

Други информации в областта на пестицидите и тяхното влияние могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЦОРХВ: http://corhv.government.bg/

 

Изготвил:
Д-р Ирена Богоева
нач. отдел ЗРХЗХ, дирекция ОРХВ

29.10.2020 год.