Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕОБХ: Безопасност и ефикасност на apsa phytafeed ® (6-фитаза), като фуражна добавка за кокошки носачки и други домашни птици носачки

РЕЗЮМЕ

По искане от Европейската комисия, Панелът за добавки и продукти или вещества, употребявани във фуражи (FEEDAP) на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA) е изготвил научно становище за безопасност и ефикасност на APSA PHYTAFEED ® 20,000 GR /L (6‐phytase), за употребата като зоотехническа добавка за кокошки носачки и други домашни птици носачки.

Добавката е препарат от 6-фитаза, получен от генетично модифициран щам на Komagataella phaffii (дрожди), вече оценяван от Панела FEEDAP за употреба при три различни видове и категории животни, като заключението е, че продуциращият щам е безопасен и употребата на продукта като фуражна добавка не поражда опасения за безопасността на консуматори и за околната среда.

Приема се, че добавката:

- не дразни кожата или очите;

- не е дермален сенсибилизатор;

- е респираторен сенсибилизатор.

              Счита се, че новата употреба при кокошки носачки (добавяне на видове или категории птици), не променя направените заключения по отношение на консуматори, потребители и околна среда.

              Изпитванията за поносимост при кокошки носачки и изследванията за субхронична орална токсичност според Панела доказват, че добавката е безопасна за кокошки носачки при препоръчаното ниво на употреба от 300 U / kg пълноценен фураж и че има широк диапазон на безопасност. Постигнатото заключение е екстраполирано при други домашни птици носачки.

              Панелът FEEDAP заключава, че добавката има потенциал да бъде ефикасна при кокошки носачки при ниво на влагане от 300 U / kg пълноценен фураж; същата стойност е екстраполирана при други домашни птици носачки.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК