За нас

Начало

Дирекция Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти

Директор

Лиляна Пенева

 Функции

  1. Компетентен и координиращ орган относно пускането на пазара на продукти за растителна защита в процедурите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;
  2. Извършва оценка на продукти за растителна защита като компетентен орган в процедурите по разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;
  3. Участва в Съвета по продукти за растителна защита;
  4. Участва в работни групи към Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, в Съвета и в мероприятия на други международни оргонизации;
  5. Осъществява взаимодействие с други органи, браншови и неправителствени организации по въпроси свързани с дейността и.

 


 

 Directorate Plant Protection Products, Active Substances, Safeners and Synergists

 Director
Lilyana Peneva

Functions
1. Competent and coordinating authority concerning the placing on the market of plant protection products for the approval, renewal and review of the approval of active substances, safes and synergists under Regulation (EC) № 1107/2009;

  1. Carries out assessments of plant protection products as competent authority in the procedures for authorization, renewal, amendment and withdrawal of authorization for the placing on the market and use of plant protection products under Regulation (EC) № 1107/2009;

Evaluates with an assessment report on plant protection products, active substances, safes and synergists under Regulation (EC) No 1107/2009;

  1. Participates in the Council of Plant Protection Products;
  2. Participates in working groups of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, in the Council and in other international organizations;
  3. Interacts with other bodies, branch and non-governmental organizations on issues related to its activities.