Новини

Начало

ИНФОРМАЦИЯ във връзка с проведената КРЪГЛА МАСА на 12.02.2019 г. на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“

На 12.02.2019 г.  Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), проведе Кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“.

Основната цел на организирания форум беше да се представи проект на Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни и да се обсъдят съществуващите практики за събиране на данни за генерираните загуби на храни, за пренасочване на нереализираните годни за консумация храни, както и необходимите мерки и действия, които следва да се предприемат за намаляване на загубите на годни за консумация храни.

С оглед на значимостта на разисквания проблем,  в мероприятието бяха поканени да вземат участие и се включиха активно голяма част от заинтересованите страни, а именно: представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Национален статистически институт,  Българска хранителна банка, Сдружение “Храни и напитки“ България, Сдружение за модерна търговия, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Асоциация на месопреработвателите,  „Билла България“ ЕООД, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, Национален пчеларски съюз, медии др.

Приветствено слово към всички участници отправи заместник-министъра на земеделието, храните и горите, доц. д-р Янко Иванов. Само чрез поставянето на проблема на национално ниво, загубата и разхищението на храни ще се превърнат в проблем от обществен интерес и дебат, заключи доц. Иванов

В хода на дневния ред, екипът на ЦОРХВ представи на аудиторията проекта на Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни, с нейните основни стратегически цели.  Представени бяха и презентации от Българска хранителна банка и „Билла България“ ЕООД. 

След проведената обширна дискусия, стана ясно, че никак не са малко  предизвикателствата, свързани с борбата срещу загубите и разхищаването на храни, които стоят пред всички заинтересовани страни и пред всеки от нас като потребител.

Основни изводи и препоръки:

Всички заинтересовани е необходимо да работят съвместно в посока превенция и преразпределяне на загубите и разхищенията на храни. 

Един от ключовите моменти е стимулиране на механизмите за дарение на храни на хора в нужда.  В тази връзка е необходимо: да се инициират законодателни промени, относно изискването за допълнително обозначаване на даряваните храни, което в момента е финансова пречка за бизнес операторите. Полезно би било да се ускори приемането и влизането в сила на новият Закон за храните, в който няма изискване за такова обозначаване и с който ще се даде воля за даряване на храни.

От друга страна, е необходима държавна помощ и ангажираност за повишаване на капацитета на хранителната банка  и  по принцип подпомагане на даренията с храни.

И не на последно място, за успеха на каузата е необходимо да се ангажират и други институции в лицето на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, науката и културата,  с включване на темата за значението на храната, както и за загубите и разхищенията на храни, в учебните програми  - с цел  възпитаване на хранителна култура сред децата и учениците.

Това събитие е първата стъпка, по общия път на съвместната работа на всички заинтересовани страни по хранителната верига, за постигане на устойчиво производство и потребление на храни, които не увеличават натиска върху околната среда.

На Кръглата маса бяха представени следните презентации:

„Хранителното банкиране - възможно решение за намаляване на загубите на храни“ - вижте ТУК

„Храната като ресурс“ - вижте ТУК

 

Дневен ред може да видите ТУК

Анализ на данните от анкетно проучване за обратна връзка от участниците в кръгла маса „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“