Ръководство

Начало

 ДИРЕКТОР

 

доц. д-р Койчо Коев

Роден в Стара Загора. Завършва висше ветеринарномедицинско образование в същия град през 2005 г. През 2006 г. е ординатор в отделение по заразни и паразитни болести, а през 2009 г. е избран за редовен асистент в секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” към катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Образователна и научна степен „Доктор“  получава през 2019 г. след успешно защитен дисертационен труд на тема „Микробиологични и епидемиологични проучвания на шига-токсинпродуциращи Escherichia coli при млекодайни говеда в Р България“.

През 2020 г. заема академичната длъжност главен асистент.

Научни интереси има в областта на епидемиологията,  зоонозните заболявания, инфекциозни болести по птиците, биология и болести по пчелите.

Извежда практически курс по дисциплините: Епидемиология и превантивна медицина, Инфекциозни болести по продуктивните животни, Инфекциозни болести по животните за компания, Подвижна клиника. Извършва лечебно-диагностична дейност в Университетската болница, научно-изследователска работа в катедрата, както и консултативна дейност в практиката.

Ръководител на дисциплината Биология и болести по пчелите и бубите.

Има издадени 30 научни публикации и над 100 цитирания. Съавтор на на две учебни помагала. Участвал в научни форуми, конгреси, симпозиуми, конференции с изнесени доклади или постери.

  

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

Невена Петрова

Родена в гр. София, магистър по ,,Растителна защита,, от Лесотехнически университет. Била е директор дирекция ,,Растителна защита и контрол,, към Българската агенция по безопасност на храните. Заемала е длъжността началник отдел ,,Здраве на животните и здраве на растенията,, в Министерство на земеделието и храните. В периода от 2016 г. до 2023 г. е директор на дирекция ,,Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“ в Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Притежава дългогодишен професионален опит в регулирането и решаването на проблеми свързани с популациите на пчелите, разрешаването, употребата и контрола на продукти за растителна защита и торове.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Тодор Димитров

Функции

Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира оперативната дейност на ЦОРХВ в изпълнение на законовите разпореждания на директора, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на Центъра, като:

  1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в ЦОРХВ;

  2. създава условия за нормална и ефективна работа в Центъра и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;

  3. ръководи, координира и контролира подготовката на становища до министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

  4. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;

  5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на Центъра;

  6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

  7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

  8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерство на земеделието, храните и горите и с главните секретари на другите министерства и административни структури;

  9. изпълнява и други задачи, определени със заповед на директора на ЦОРХВ.


Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на ЦОРХВ за състоянието на администрацията.