Новини

Начало

Научен колоквиум на 20.11.2019 г. на тема: „Приложение на методите на пълен геномен секвентен анализ и ДНК-баркодинг ....

ПОКАНА

за участие в Научен колоквиум на 20.11.2019 г. на тема:

„Приложение на методите на пълен геномен секвентен анализ и ДНК-баркодинг при диагностиката и контрола на патогенни микроорганизми във ветеринарната медицина и общественото здраве – Готова ли е България за предизвикателствата на бъдещето?“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към Министерство на земеделието, храните и горите, има удоволствието да ви покани за участие в научен колоквиум на тема: „Приложение на методите на пълен геномен секвентен анализ и ДНК-баркодинг при диагностиката и контрола на патогенни микроорганизми във ветеринарната медицина и общественото здраве – Готова ли е България за предизвикателствата на бъдещето?“

 

Във връзка с изключителната важност на бъдещото развитие и прилагане на новите молекулярни методи в диагностиката, основната цел на организирания от нас форум е да се обменят, съберат и координират най-новите научни постижения в областта на молекулярната диагностика и данните за постигнатите резултати до момента в България, както и обезпечеността и готовността на българската наука да ги прилага в различни направления.

Стремежът ни е в колоквиума да вземат участие всички заинтересовани страни – държавната администрация и компетентните органи, науката и академичните среди, хуманните лекари, професионалните и браншови организации на ветеринарните лекари, на животновъдните и развъдните асоциации, имащи отношение по темата.

Едно от забележителните постижения на съвременната биология и молекулярните методи за диагностика е разработването на точни и надеждни технологии за бърз скрининг на вариациите на ДНК последователността. Молекулярната идентификация и ДНК баркодирането е сравнително нов таксономичен метод, който може да се използва за идентифициране на даден вид – растения и животни чрез минимални последователности от ДНК (ДНК баркодове). Могат да бъдат диференцирани близкородствени видове или неизвестни такива.

Този метод е много полезен при идентифициране и класифициране на най-голямата и по-слабо проучена група – насекомите (пчели, комари, куликоиди и други), някои от които са компетентни вектори на много заболявания по животни и хора. Този иновативен метод би могъл да бъде внедрен в много направления – при граничния контрол на храните, при инспекция качеството и състава на храните и идентифициране на търговски продукти (билкови добавки, дърво, кожи и хранителни продукти от животински или растителен вид). ДНК баркодингът може да бъде приложен за детекция на добавки и заместители в състава на храните и откриване на търговски и производствени измами.

Поради постоянно възникващите заболявания, увеличаващата се антимикробна резистентност на причинителите, както и в духа на стратегията на Европейския съюз „Едно здраве“ (“One Health”), усилията на учените се пренасочват във внедряване на молекулярните и биоинформатичните методи за диагностика и анализ на патогенните причинители и по-специално пълния геномен секвентен анализ (WGS).

Този метод ще заменя във все по-голяма степен конвенционалните методи на изпитване при охарактеризиране на патогенните причинители в храни, в околна среда, изолати от хора и животни. Улесняването на достъпа на учените до пълни данни за генома на патогенните причинители на заболявания, както и споделянето на данни от всяка държава в единна хармонизирана платформа от данни, предлага огромна възможност за охарактеризиране на патогенните микроорганизми: типизиране, откриване на огнища и хранителни взривове, оценка на риска, патогенеза и епидемиология, моделите на разпространение на патогени, прецизиране на мониторинговите планове, предвиждане на нововъзникващи огнища и взривове на заболявания, и не на последно място антимикробната резистентност на патогенните бактерии, и стратегията за лечение на заболяванията.

“... [A] knowledge of sequences could contribute much to our understanding of living matter.”

Frederick Sanger

 

Този значителен научен прогрес в молекулярната диагностика няма да означава много, ако не бъде използван ефективно за цели като: „Едно здраве“, прецизна и безпристрастна оценка на риска, опазване на общественото здраве и здравето на животните, намаляване тежестта на инфекциозните заболявания, причинени от различни патогени.

Тези иновативни молекулярни методи се предвижда да бъдат приложени в бъдеще в рутинната диагностика на всяка държава-членка на ЕС и това ще бъде задължително след 2026 г., по данни на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), а стремежът на Световната здравна организация (СЗО) и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) е да се приложат в глобален мащаб.

Изложените факти пораждат необходимостта от изясняване на ситуацията в България, набелязване на по-нататъшни насоки и възможности за развитие и поетапно внедряване на баркодинга и пълния геномен секвентен анализ като стандартизирани методи в рутинната диагностика. За целта първо е необходимо да има взаимодействие на национално ниво и след това в световен мащаб, да бъде споделян опит между научните институции посредством научни форуми, да бъдат вложени сериозни финансови ресурси, и не на последно място да се изгради на световно ниво единна хармонизирана система за докладване и споделяне на секвенираните изолати.

 

При желание от Ваша страна да участвате като лектор или гост, можете да изпратите вашето заявление до 15.09.2019 г. – трите имена, длъжност, месторабота, телефон и електронен адрес на лектора/госта от Ваша страна, заглавието на презентациите и продължителността им, за да можем да структурираме дневния ред, на следните електронни адреси: KZaharieva@mzh.government.bg; MVasileva@mzh.government.bg и VEvtimova@mzh.government.bg .

 

трите имена

длъжност

организация

телефон

електронен адрес

 

 

 

 

 

 

Самите презентации е необходимо да бъдат предоставени предварително на долупосочените електронни адреси не по-късно от 15-ти октомври 2019 г.

Моля, също така, лекторите да ни уведомят за съгласието си презентацията им да бъде публикувана на електронната страница на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, с останалите материали от Колоквиума.

Научния колоквиум ще се проведе на 20.11.2019 г. от 10 часа, в конферентна зала „Форум“ на Хотел Форум с адрес:

Бул. “Цар Борис III” 41

или GPS адрес: ул. Софийски герой 1

Гр. София 1612, България

info@hotel-forum.bg

02 954 44 44; 0888 50 61 02;

http://hotel-forum.bg/

 

Дневният ред на Колоквиума ще получите на по-късен етап по електронна поща.