Ръководство

Начало

ДИРЕКТОР

  

 

 

проф. д-р Бойко Ликов, двм

Роден  на  3 януари 1950 г. в гр. София. Завършил  Висш ветеринарномедицински институт, гр. София (1967-1973).

От 1976 – 1992 г. е научен сътрудник в секция „Епизоотология“ на Централния научноизследователски ветеринарномедицински институт (ЦНИВМИ).

През 1983 г. става доктор на науките на тема: „Проучване върху епизоотологията на салмонелозите по птиците, с оглед изясняване механизма на предаване на салмонелите“.

През 1988 г. е доцент по епизоотология към секция „Епизоотология“, ЦНИВМИ, ДО „Ветеринарно дело“.  

От 1993 - 1996 г. е началник отдел „Заразни болести“ към НВМС.   

От 1997 - 2014 г.  е директор на дирекция „Евроинтеграция и международни отношения към НВМС".

През 2008 г. е сертифициран за „Експерт оценител на ветеринарни служби“ издаден от ОИЕ.

През 1999 - 2000 г. е лектор по епизоотология към Ветеринарния факултет на Лесотехнически университет гр. София а през 2012 г. и 2013 г. - лектор по европейско законодателство към Ветеринарния факултет на Тракийския  университет, гр. Стара Загора. 

През 2011 г. е избран за ветеринарен лекар на годината.

От месец февруари 2011 г. до месец септември 2016 г. е назначен за директор на Центъра за оценка на риска към БАБХ.

От месец март 2011 до  2017 г. е участвал в 25 срещи на Консултативния съвет на ЕФСА.

През 2013 г. става професор по епизоотология с темата: „Анализ на някои нововъзникващи и потенциални епизоотични рискове и организация на противоепизоотичните мерки в страните членки на Европейския съюз и България“.

От месец октомври 2016 г. е назначен за директор на Центъра за оценка на хранителната верига към МЗХГ. Има  96 научни публикации.

Владее английски и руски език.

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

д-р Илиян Костов, двм

Роден на 9 януари 1964 г. в гр. София. Завършил Висшето ветеринарно училище в гр. Бърно, Чехословакия (1985 - 1990 г.). След дипломирането си работи като участъков ветеринарен лекар в с. Ставерци, Плевенски окръг и във ветеринарната станция в гр. Плевен, като ветеринарен вирусолог.

През 1996 г. започва работа в системата на ДВСК в Столична инспекция, гр. София а по-късно и в отдел ДВСК в ГУ на НВМС, като главен експерт, отговарящ за транспониране и прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС.

От 2001 г. е директор на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен и граничен контрол“ и участва в преговорите за присъединяване между Р. България и ЕС.

От 2005 г. е съветник в Мисията на Р. България към ЕС в гр. Брюксел, отговарящ за ветеринарни въпроси и тези по безопасност на храните.

След 2007 г. е ветеринарен експерт в Генерална дирекция САНКО, координиращ въпросите свързани с преговорите с трети страни по ветеринарни и фитосанитарни мерки, както и по внос на храни и контрол на здравето на животните.

През 2014 г. работи в Интертек ВА, като директор по въпросите по безопасност на храните за ЮИЕ, сертификацията по НАССР, ДПП, ISO 22000, анализи на законодателството по безопасност на храните за различни страни.

От месец май 2015 г. е директор на дирекция „Анализ на риска и фокален център“ в Център за оценка на риска към БАБХ и съветник на министъра на земеделието и храните.

От края на 2016 г. е назначен за заместник-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието и храните.

Д-р Костов има следдипломна специализация по ветеринарно-санитарна експертиза в НДНИВМИ, гр. София. Индивидуална специализация по управление на контрола на сурово мляко по цялата верига (доене, съхранение, транспортиране, преработка и маркетинг) в Научно изследователския институт Мейджи, Япония. Специализации по инспекция на прясно месо и птици за чужди държавни служители в САЩ и ветеринарно-санитарен контрол на храни от животински произход в много европейски страни. Водещ одитор е по ISO стандарти, свързани с безопасност на храните и качеството на управление.

Владее, чешки, английски и руски език.

Женен, с едно дете.

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Тодор Димитров

Функции

Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира оперативната дейност на ЦОРХВ в изпълнение на законовите разпореждания на директора, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на Центъра, като:

  1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в ЦОРХВ;

  2. създава условия за нормална и ефективна работа в Центъра и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;

  3. ръководи, координира и контролира подготовката на становища до министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

  4. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;

  5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на Центъра;

  6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

  7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

  8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерство на земеделието, храните и горите и с главните секретари на другите министерства и административни структури;

  9. изпълнява и други задачи, определени със заповед на директора на ЦОРХВ.


Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на ЦОРХВ за състоянието на администрацията.