Проекти

Начало

Проект “Идентифициране на специфични компетентни вектори в аспекта на извършването на мониторинг на някои екзотични трансгранични векторно-преносими заболявания по животните в България“

Проект “Идентифициране на специфични компетентни вектори в аспекта на извършването на мониторинг на някои екзотични трансгранични векторно-преносими заболявания по животните в България, чрез използването на модерни молекулярно-биологични методи“

 

Център за оценка на риска по хранителната верига е бенефициент по проект “Идентифициране на специфични компетентни вектори в аспекта на извършването на мониторинг на някои екзотични трансгранични векторно-преносими заболявания по животните в България, чрез използването на модерни молекулярно-биологични методи“ (GP/EFSA/ENCO/2018/04), финансиран от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ).
Периодът на изпълнение на проекта е 04.12.2018 – 04.12.2019 г.
Обща информация:
Реализирането на настоящия проект е породено от необходимостта от засилване на капацитета на компетентните институции в България за извършване на векторна идентификация. Широкото разпространение на векторно-преносими заболявания през последните години налага надграждане на използваните към момента морфологични методи за идентификация, което значително би подобрило капацитета за идентификация на различни видове вектори. Това налага провеждането на  обучение на ентомолози и молекулярни биолози в компетентните организации за идентифициране на специфични компетентни вектори чрез използване на технологията ДНК баркодинг.
Основни цели:
 1. Въвеждане на модерни молекулярни технологии за векторно идентифициране и рутинно използване на нови инструменти при векторно определяне за модернизиране на класическите морфологични/ентомологични методи за морфологична идентификация на Culicoides, Mosquitoes (Culex, Aedes and Anopheles) и видовете флеботомиди в България;
 2. Генериране на данни от тип ДНК БАРКОД и съхранение в електронна библиотека на централна база данни;
 3. Създаване на национална база данни от събраните и анализирани резултати, съпоставими с данните от Европейската референтна лаборатория.
Основни дейности:
 • организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Идентификация на специфични компетентни вектори, чрез модерни молекулярно-биологични методи (ДНК баркодинг)” с участието на лектори от Институт по паразитология, Цюрих, Швейцария в два модула:
- модул 1 в периода 10-14 юни 2019 г., в гр. Стара Загора;
- модул 2 в периода 09-13 септември 2019 г. -  в гр. Благоевград (9-10 септември) и гр. София (11-13 септември);
 • въвеждане в експлоатация на модерни молекулярни методи (ДНК баркодинг) за идентификация на специфични вектори (Mosquitoes: Aedes spp., Culex spp., Anopheles spp. - Flying adults; Biting midges: Culicoides Obsoletus complex, Culicoides pulicaris complex, C. dewulfi, C. scoticus and C. imicola - Flying adults; • Phlebotomides: Phlebotomus tobbi, Phlebotomus papatasi - Flying adults) на територията на България;
 • закупуване на допълнително оборудване за лабораториите и консумативи;
 • създаване на национална база данни за съхранение на получените резултати, които ще бъдат съпоставими с тези на Европейската референта лаборатория.
 
Очаквани резултати:
 • обучени български ентомолози и молекулярни биолози от компетентните организации за идентифициране на специфични компетентни вектори чрез използване на технологията ДНК баркодинг;
 • генерирани данни от тип ДНК БАРКОД;
 • осигурено допълнително оборудване за лабораториите;
 • създадена национална база данни, сравними с данните от Европейската референтна лаборатория;
 • извършване на по-добра оценка на риска на базата на събраните данни;
 • основа за осъществяване на бъдещи проекти.
 
Постигнатите резултати от проекта ще бъдат стъпка напред за генериране на нови подходи за контрол на векторно-преносими заболявания и ще укрепят общата рамка за единни системи за управление и контрол на заболяванията.

 

Информация от Модул 1 прочети ТУК

Информация от Модул 2 прочети ТУК

 Снимки от Модул 1 проведен в периода 10-14 юни 2019 г., в гр. Стара Загора

 

                

 

               

 

Снимки от Модул 2 проведен в периода 9-13 септември 2019 г., в гр. София и област Благоевград

     

     

     

     

 

Информация от заключителен семинар по проект “Идентифициране на специфични компетентни вектори в аспекта на извършването на мониторинг на някои екзотични трансгранични векторно-преносими заболявания по животните в България, чрез използването на модерни молекулярно-биологични методи“ (GP/EFSA/ENCO/2018/04) - Прочетете тук