Новини

Начало

ОЩЕ ПО-НАДЕЖДЕН, НАУЧЕН И БЕЗПРИСТРАСТЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ЗА 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЦОРХВ

                      Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е компетентен орган по смисъла на чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕО) No 178/2002 и работи съгласно принципите на Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) за извършване на независими научни оценки и оказва научна и техническа помощ за законодателството и политиката на страната във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите.

                       ЦОРХВ предоставя независима информация по всички въпроси в тези сфери и обменя свързана с риска информация. Искания за становище се възлагат от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), като ЦОРХВ е неговият контактен център за България, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Министерство на здравето (МЗ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на икономиката (МИ), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) или други държавни органи, физически или юридически лица. Със своите независими, научно обосновани оценки ЦОРХВ помага, от една страна на потребителите да направят своя информиран избор, а от друга на компетентните контролни органи да оценят ефекта от предприетите мерки за управление на риска по хранителната верига. Освен това оценките на риска, изготвени от ЦОРХВ създават база за последващи анализи и за преценка на съотношението полза / риск в бъдеще, където и когато е уместно.

          През 2021 г. се навършиха 10 години от създаването на ЦОРХВ и 6 години от както той бе отделен със специален закон, като самостоятелен орган към МЗм. С това се постигна по-независим, по-прозрачен подход в работата и управлението му и по-голяма финансова независимост. През изминалата 2021 г. Центърът запазва положителната си тенденция за увеличаване на изготвените оценки и анализи на риска по хранителната верига. В сравнение с 2016г. броят на направените оценки и научни обзори е нараснал почти три пъти, а качеството се е повишило, което е видно от диаграмата по долу:

през 2021 г. са изготвени 97 научни становища*, в сравнение с

 

  • 2020 – 74;
  • 2019 г. – 59;
  • 43 през 2018;
  • 32 през 2017;
  • 32 през 2016 г.(година на получаване на относителна самостоятелност);
  • 31 през 2015 г.;
  • 29 през 2014 г.;
  • 24 през 2013 г. и
  • 11 през 2012 г.

*Забележка – за 2021 г. общо 97, в т.ч. 64 оценки на риска, 24 научни обзора и анализи и 9 оценки на досиета по мярка 16 от Програма за развитие на селските райони

 

          Оценките на ЦОРХВ имат съветващ, препоръчителен, а не задължителен характер за бизнес операторите. Риск мениджърите и риск операторите имат свободата да вземат решенията по които рисковете ще се управляват до свеждането им до приемливо ниво. Всичко това следва да става при изпълнение на изискванията на Регламент 178/2002, относно принципите за оценката на риска по агрохранителната верига и принципите за прозрачност при комуникацията на риска, относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в хранителната верига, съгласно най-новият Регламент (ЕС) 2019/1381 за прозрачността и устойчивостта на оценката на риска. По този начин се повишава и доверието на консуматорите, че проблемите ще им бъдат решавани по един прозрачен начин с което доверието им към риск мениджърите се повишава.

И през настоящата 2022 г. ЦОРХВ, ще продължи да предоставя независими, обективни и безпристрастни научно обосновани анализи и оценки на риска, които имат препоръчителен, а не задължителен характер за риск мениджърите на политическо - МЗм, МЗ, МОСВ и на оперативно ниво (БАБХ) и други агенции и държавни институции) за да могат те да вземат най-правилните решения при оценката и управлението на рисковете за консуматора по цялата агрохранителна верига от „природата до трапезата“, от „полето до вилицата“, което напълно се вписва със „ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА“ на ЕС и с принципа за “ONE HEALTH” на СЗО.