Зоонози

Начало

Тенденциите и източниците на ку-треска, калицивирус и лептоспироза в европейския съюз през 2016 г. / Trends and sources of Q fever, Calicivirus, Leptospira SPP. In European Union

Прочети материала ТУК

 

КУ-ТРЕСКА

През периода 2012-2016 г. в ЕС се наблюдава нарастваща тенденция на потвърдените случаи на Ку-треска. Тенденциите за всяка страна са много различни, като се отчита увеличение във Франция, Германия и Испания и стабилно или намаляващо разпространение в другите държави-членки. Няма все още обяснение за нарастващата тенденция на случаите при хората в ЕС между 2012 г. и 2016 г. Една от хипотезите е, че може да има отслабване на съществуващите контролни мерки или увеличаване на експозицията или специфични климатични условия може да са благоприятствали разпространението на бактериите. През 2016 г. 1 057 потвърдени случая на Ку-треска  са съобщени в 19 ДЧ; 2016 г. се характеризира с голямо увеличение на броя на случаите, докладвани от Испания, което се дължи главно на промяна в тяхната система за обявяване (нотификационна система), от доброволна в задължителна.
Мониторингът на Ку-треската при животните в ЕС не е хармонизиран и поради това данните, предоставени на EFSA, позволяват само описателно обобщение на равнище ЕС. Основните животински видове, които се изследват, са преживни животни (говеда и дребни преживни животни) чрез пасивен мониторинг, като се използват проби от абортирани животни, животни, за които се подозира, че са заразени с Coxiella burnetii или от животни, тествани във връзка с търговия или пътуване). Има активен и планиран мониторинг на овцете и козите чрез често вземане на проби и анализиране на наличието на специфични антитела за C. burnetii в проби от мляко в малък брой ДЧ. През 2016 г. най-голямо общо разпространение е наблюдавано при овцете и козите (12,8%) и говедата (6,3%), но резултатите от изследванията на животните се различават в отделните държави-членки в зависимост от тестването, покритието на системата за мониторинг и чувствителността на диагностикумите за C. burnetii.
15.5. Калицивирус
Три държави-членки (Румъния, Словения и Испания) съобщават за наличието на калицивирус в храните (основно риба и рибни продукти, и плодове и зеленчуци) през 2016 г.
Всички проби, тествани от Румъния (плодове) от магазинната мрежа (n = 10) и преработвателните предприятия (n = 6) са отрицателни.
В Словения са докладвани 32 проби от търговия на дребно (n = 32), а четири от осемте проби от живи двучерупчести мекотели са положителни, докато всички други тествани проби са отрицателни за калицивируса.
В Испания 1 от 12 съмнителни изследвани проби (бутилирана вода) е положителна и е взета в консервационни съоръжения, както и 1 от 7 съмнителни проби от живи двучерупчести мекотели също е положителна. Нито една от останалите изпитани проби (n = 191, плодове и зеленчуци, рибни продукти и покълнали семена) не е положителна.
15.11. Leptospira spp.
Само България предостави за 2016 г. данни за мониторинга на Leptospira при говеда и свине. България тества 10,433 животни от рода на едрия рогат добитък, 2748 говеда от зоологически градини, 758 свине от ферми и 14 прасета от зоологическа градина. Нито една от тези проби не е положителна.

 

TRENDS AND SOURCES OF Q FEVER, CALICIVIRUS, LEPTOSPIRA SPP. IN EUROPEAN UNION

THE EUROPEAN UNION SUMMARY REPORT ON TRENDS AND SOURCES OF ZOONOSES, ZOONOTIC AGENTS AND FOOD-BORNE OUTBREAKS IN 2016

European Food Safety Authority and European Centre For Disease Prevention And Control

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5077

  1. Q FEVER

12.1. ABSTRACT

All tables and figures are published as supporting information to this report and are available in downloadable files at https://doi.org/10.5281/zenodo.1044742
An increasing trend in confirmed Q fever cases has been observed over the period 2012–2016 in the EU. Trends per country are very diverse with increases in France, Germany and Spain, and stable or decreasing prevalence in other MS. There is no clearly identified explanation for the increasing trend in humans in the EU between 2012 and 2016. Among other hypotheses, there might be a loosening of the control measures in place, or an increase in exposure or specific climatic conditions that may have favoured the spread of the bacteria. In 2016, 1,057 confirmed cases of Q fever were reported in by 19 MS; 2016 is marked by a large increase in number of cases reported by Spain, which is mostly due to a change in their notification system, from voluntary to mandatory. The monitoring of Q fever in animals in the EU is not harmonised and therefore the data submitted to EFSA allow only a descriptive summary at EU-level. The main animal species tested are ruminants (cattle and small ruminants) via passive monitoring strategies using samples from aborted animals, animals suspected of being infected by Coxiella burnetii or from animals tested in connection with trade or travel (export/import/ fairs/licensing purposes). There is an active and planned monitoring of sheep and goats by frequently sampling and analysing the presence of C. burnetii-specific antibodies in bulk milk samples in a small number of MS. In 2016, the highest overall prevalence was observed in sheep and goats (12.8%) and cattle (6.3%), but results in animals differ across the MS according to testing, coverage of the monitoring system and sensitivity of the surveillance for C. burnetii.
15.5. Calicivirus
Three MS (Romania, Slovenia and Spain) reported information on the occurrence of calicivirus in food (mainly fish and fishery products and fruit and vegetables) in 2016. All samples tested by Romania (fruits) from retail (n = 10) and processing plant (n = 6) were negative. In Slovenia, 32 samples were reported from retail (n = 32) and four out of the eight samples from live bivalve molluscs were positive while all other samples tested were negative for calicivirus.
EU summary report on zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks 2016
In Spain, 1 out of 12 suspected tested samples (bottled water) was positive and taken at conservation facilities as well as 1 out of 7 suspected samples from live bivalve molluscs. None of the remaining tested samples (n = 191, fruit and vegetables, fishery products and sprouted seeds) was positive.
15.11. Leptospira spp.
Only Bulgaria provided 2016 monitoring data on Leptospira in cattle and pigs. Bulgaria tested 10,433 bovine animals at farm, 2,748 bovine animals from zoos, 758 porcine animals at farm and 14 pigs from a zoo. None of these samples was positive.