Ръководство

Начало

 ДИРЕКТОР

 

д-р Койчо Коев, DVM, PhD

Роден в Стара Загора. Завършва висше ветеринарномедицинско образование в същия град през 2005 г. През 2006 г. е ординатор в отделение по заразни и паразитни болести, а през 2009 г. е избран за редовен асистент в секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” към катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Образователна и научна степен „Доктор“  получава през 2019 г. след успешно защитен дисертационен труд на тема „Микробиологични и епидемиологични проучвания на шига-токсинпродуциращи Escherichia coli при млекодайни говеда в Р България“.

През 2020 г. заема академичната длъжност главен асистент.

Научни интереси има в областта на епидемиологията,  зоонозните заболявания, инфекциозни болести по птиците, биология и болести по пчелите.

Извежда практически курс по дисциплините: Епидемиология и превантивна медицина, Инфекциозни болести по продуктивните животни, Инфекциозни болести по животните за компания, Подвижна клиника. Извършва лечебно-диагностична дейност в Университетската болница, научно-изследователска работа в катедрата, както и консултативна дейност в практиката.

Ръководител на дисциплината Биология и болести по пчелите и бубите.

Има издадени 30 научни публикации и над 100 цитирания. Съавтор на на две учебни помагала. Участвал в научни форуми, конгреси, симпозиуми, конференции с изнесени доклади или постери.

  

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

доц. д-р Илиян Костов, д.в.м.

Роден на 9 януари 1964 г. в гр. София. Завършил Висшето ветеринарно училище в гр. Бърно, Чехословакия (1985 - 1990 г.). След дипломирането си работи като участъков ветеринарен лекар в с. Ставерци, Плевенски окръг и във ветеринарната станция в гр. Плевен, като ветеринарен вирусолог.

През 1996 г. започва работа в системата на ДВСК в Столична инспекция, гр. София а по-късно и в отдел ДВСК в ГУ на НВМС, като главен експерт, отговарящ за транспониране и прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС.

От 2001 г. е директор на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен и граничен контрол“ и участва в преговорите за присъединяване между Р. България и ЕС.

От 2005 г. е съветник в Мисията на Р. България към ЕС в гр. Брюксел, отговарящ за ветеринарни въпроси и тези по безопасност на храните.

След 2007 г. е ветеринарен експерт в Генерална дирекция САНКО, координиращ въпросите свързани с преговорите с трети страни по ветеринарни и фитосанитарни мерки, както и по внос на храни и контрол на здравето на животните.

През 2014 г. работи в Интертек ВА, като директор по въпросите по безопасност на храните за ЮИЕ, сертификацията по НАССР, ДПП, ISO 22000, анализи на законодателството по безопасност на храните за различни страни.

От месец май 2015 г. е директор на дирекция „Анализ на риска и фокален център“ в Център за оценка на риска към БАБХ и съветник на министъра на земеделието и храните.

От края на 2016 г. е назначен за заместник-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието и храните.

Д-р Костов има следдипломна специализация по ветеринарно-санитарна експертиза в НДНИВМИ, гр. София. Индивидуална специализация по управление на контрола на сурово мляко по цялата верига (доене, съхранение, транспортиране, преработка и маркетинг) в Научно изследователския институт Мейджи, Япония. Специализации по инспекция на прясно месо и птици за чужди държавни служители в САЩ и ветеринарно-санитарен контрол на храни от животински произход в много европейски страни. Водещ одитор е по ISO стандарти, свързани с безопасност на храните и качеството на управление.

Владее, чешки, английски и руски език.

Женен, с едно дете.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Тодор Димитров

Функции

Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира оперативната дейност на ЦОРХВ в изпълнение на законовите разпореждания на директора, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на Центъра, като:

  1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в ЦОРХВ;

  2. създава условия за нормална и ефективна работа в Центъра и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;

  3. ръководи, координира и контролира подготовката на становища до министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

  4. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;

  5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на Центъра;

  6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

  7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

  8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерство на земеделието, храните и горите и с главните секретари на другите министерства и административни структури;

  9. изпълнява и други задачи, определени със заповед на директора на ЦОРХВ.


Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на ЦОРХВ за състоянието на администрацията.