Ръководство

Начало

ДИРЕКТОР

 

Проф. д-р Георги Георгиев, д.в.м.н.

Магистърска степен по ветеринарна медицински София (1977г.).

PhD-„Ротавирусни гастроентерити по новородените телета“(1987г.). „Етиологични, Епизоотологични и патологични проучвания на болестта син език в България“ - Доктор на Ветеринарномедицинските науки-2007г.

Професор в Национален Диагностичен и Изследователски Ветеринарно медицински институт – София (2008-2012г.).

Главен експерт в Център за оценка на риска по хранителната верига (2012 - 2016). Директор на Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ в ЦОРХВ (2017-2018).  Работи в областта на оценката на риска по отношение на здравеопазването и хуманно отношение към животните, биологичните рискове и репродукцията на животните, зоонозните заболявания, биологичните опасности, свързани с храните и антимикробната резистентност.

От 05.11.2018 г.  е назначен за директор на Център за оценка на риска по хранителната верига.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

д-р Илиян Костов, д.в.м.

Роден на 9 януари 1964 г. в гр. София. Завършил Висшето ветеринарно училище в гр. Бърно, Чехословакия (1985 - 1990 г.). След дипломирането си работи като участъков ветеринарен лекар в с. Ставерци, Плевенски окръг и във ветеринарната станция в гр. Плевен, като ветеринарен вирусолог.

През 1996 г. започва работа в системата на ДВСК в Столична инспекция, гр. София а по-късно и в отдел ДВСК в ГУ на НВМС, като главен експерт, отговарящ за транспониране и прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС.

От 2001 г. е директор на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен и граничен контрол“ и участва в преговорите за присъединяване между Р. България и ЕС.

От 2005 г. е съветник в Мисията на Р. България към ЕС в гр. Брюксел, отговарящ за ветеринарни въпроси и тези по безопасност на храните.

След 2007 г. е ветеринарен експерт в Генерална дирекция САНКО, координиращ въпросите свързани с преговорите с трети страни по ветеринарни и фитосанитарни мерки, както и по внос на храни и контрол на здравето на животните.

През 2014 г. работи в Интертек ВА, като директор по въпросите по безопасност на храните за ЮИЕ, сертификацията по НАССР, ДПП, ISO 22000, анализи на законодателството по безопасност на храните за различни страни.

От месец май 2015 г. е директор на дирекция „Анализ на риска и фокален център“ в Център за оценка на риска към БАБХ и съветник на министъра на земеделието и храните.

От края на 2016 г. е назначен за заместник-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието и храните.

Д-р Костов има следдипломна специализация по ветеринарно-санитарна експертиза в НДНИВМИ, гр. София. Индивидуална специализация по управление на контрола на сурово мляко по цялата верига (доене, съхранение, транспортиране, преработка и маркетинг) в Научно изследователския институт Мейджи, Япония. Специализации по инспекция на прясно месо и птици за чужди държавни служители в САЩ и ветеринарно-санитарен контрол на храни от животински произход в много европейски страни. Водещ одитор е по ISO стандарти, свързани с безопасност на храните и качеството на управление.

Владее, чешки, английски и руски език.

Женен, с едно дете.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Тодор Димитров

Функции

Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира оперативната дейност на ЦОРХВ в изпълнение на законовите разпореждания на директора, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на Центъра, като:

  1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в ЦОРХВ;

  2. създава условия за нормална и ефективна работа в Центъра и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;

  3. ръководи, координира и контролира подготовката на становища до министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

  4. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;

  5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на Центъра;

  6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;

  7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

  8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерство на земеделието, храните и горите и с главните секретари на другите министерства и административни структури;

  9. изпълнява и други задачи, определени със заповед на директора на ЦОРХВ.


Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на ЦОРХВ за състоянието на администрацията.