ЦОРХВ в медиите

Начало

investor.bg: "Прехвърлят Центъра за оценка на риска от Агенция по храните в агроминистерството"

Центърът за оценка на риска, който сега работи като част от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ще бъде преструктуриран и прехвърлен към министъра на земеделието. Това предвижда проект на закон за звеното, изготвен от МЗХ и публикуван за обществено обсъждане. Ако законът бъде приет, звеното ще се казва Център за оценка на риска по хранителната верига.
В мотивите към проекта се обяснява, че трябва да се разграничат ясно научната оценка, основаваща се на съвременните научни данни, от управлението и контрола. Според авторите на проекта това е европейски модел и в много държави е създаден орган за оценка на риска, който дава безпристрастно научно становище, което е основа за взимане на управленски мерки. 
 В България Центърът е самостоятелно юридическо лице в структурата на БАБХ. Директорът на Центъра е на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията.
Според изготвилите проекта, сега съществуващият Център за оценка на риска извършва анализ и предоставя становища само в аспектите от хранителната верига под контрола на БАБХ.
Има аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства – Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите към екоинистерството, както и към Министерството на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, които не са обхванати от дейността на сега съществуващия Център за оценка на риска.

Прочети цялата статия ТУК