Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

Начало

Д-Р БРАНИМИР КАНАКИДИС: Годишен анализ на данните, получени от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) за 2023 г.

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), управлявана от Европейската Комисия и включваща държавите-членки и Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), е създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Тази система има за цел да осигури на органите осъществяващи контрола по безопасността на храните и фуражите ефективна обмяна на информация относно рисковете и мерките, които са взети или предстои да бъдат взети, за овладяването им.

Общият брой нотификации за 2023 г. е 4677. Сигналите в категория храни са най-много – 4172, следвани от фуражите – 301 и материалите в контакт с храни – 192 (фиг.1).

 

Фиг. 1 Анализ на нотификациите по отношение на разпределението по групи: храни, фуражи и материали в контакт с храни.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК