Новини

Начало

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ под надслов „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Имамe удоволствието да  ви поканим Вас и Ваши колеги за участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, под надслов „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“.

 

Конференцията ще се състои на 27-ми април 2021 г. от 09.00 ч. като виртуално събитие

 

Информация за програмата на Конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Регистрацията за участие и изпращането на резюмета на докладите ще се извършва онлайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA, на следния електронен адрес: 

https://focalpointbg.com/?event=8

Молим участниците да направят своята онлайн регистрация в срок до 15-ти март 2021 г., на посочения по-горе линк.

 

Моля, при регистрацията да отбележите формата на Вашето участие: (1) представяне на доклад или (2) участие като слушател.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Конференцията е без такса за участие.

Участниците в Конференцията се командироват за сметка на изпращащата организация.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ на конференцията:

  • Икономически важни вредители за България – традиционни и алтернативни подходи за контрол
  • Употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) с оглед опазване на екосистемите, биоразнообразието и изграждане на устойчиво земеделие
  • Замърсяване на почвите с химични замърсители и възможности за очистването им чрез растения
  • Биологично земеделие – настояще и бъдеще
  • Създаване на нови устойчиви сортове култури
  • Климатичните промени и отворената търговия – предпоставка за навлизане на нови вредители по растенията
  • Ролята на горите за опазване на екосистемите и биоразнообразието
  • Генетично модифицирани организми – нови възможности за подобряване здравето на растенията
  • Нови вредители, нови методи за идентификация и мерки за предотвратяване навлизането им в Европа
  • Инвазивни чужди видове – нарастваща заплаха за биологичното разнообразие в Европа и България

Продължителността на всеки доклад (презентация) не трябва да надхвърля 15 минути.

При наличие на подадени заявки за представяне на доклади, надвишаващи максимално допустимия брой, съобразно времевата рамка на конференцията, в програмата на конференцията ще бъдат включени с предимство доклади, чиито заявки са подадени с по-ранна дата.

 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на Център за оценка на риска по хранителната верига, след провеждане на конференцията.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА резюметата:

Резюмето да бъде в обем до 200 думи, font size 12, на български и на английски език. Под текста се включват до 5 ключови думи (Key words), font size 12, Italic. Заглавие – с главни букви, без съкращения, Times New Roman, font size 12, centered, bold. Името и фамилията на автора (авторите) се изписват с главни и малки букви, Times New Roman, font size 12, centered, bold, в следния ред – име, институция, име на града и държавата, електронна поща на водещия автор, след което се изписват същите данни за останалите автори от колектива.

 

Ще се радваме да се видим виртуално на 27 април 2021г.