Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА: “Обобщен доклад на ЕС относно АМР на зоонозни и индикаторни бактерии у човека, животните и храните за 2017 - 2018”

През 2017 – 2018г., данни за антимикробна резистентност (АМР) на зоонозните и индикаторните бактерии са предоставили 28 ДЧ на ЕС. В доклада са разгледани резистентността при Salmonella и Campylobacter, причиняващи зоонози , изолирани от хора, животни и храни, както и резистентността в индикаторни Escherichia coli и метицилин резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), изолати от животни и храни. „Микробиологичната“ резистентност е оценена с помощта на епидемиологични гранични стойности (ECOFF); за някои държави качествените данни за човешките изолати са интерпретирани по начин, който се приближава в голяма степен до дефинираната ECOFF „микробиологична“ резистентност.

При Salmonella spp., човешки изолати, през 2018 г., са наблюдавани високи нива на устойчивост на ампицилин, сулфонамиди и тетрациклини, особено сред серовари, които обикновено се изолират от прасета, докато резистентността към цефалоспорини от трето поколение е отчетена при ниски/много ниски  нива. През периода 2013 – 2018 г., в няколко държави при изолати на Salmonella typhimurium от хора се наблюдава спад на резистентността към ампицилин и тетрациклини. При изолати на Salmonella spp. и индикаторни E. coli, от животни и храни, по време на рутинния мониторинг 2017/2018 г., често се открива резистентност към ампицилин, тетрациклини и сулфонамиди, както и резистентност към цефалоспорини от трето поколение, което е същото като при човешките изолати на Salmonella. Освен това, през 2018 г., резистентността към флуорохинолони е наблюдавана във високи/много високи нива при Salmonella spp. и индикаторни E. coli, в изолати от бройлери, пуйки за угояване и кланични трупове на птици/месо, и във високи до изключително високи нива при изолати на Salmonella серовари от домашни птици (а именно Infantis и Kentucky) с нарастващи равнища на устойчивост във времето.

Мониторингът включва оценка на нивата на предполагаема резистентност при бета-лактамаза/(ESBL)-/AmpC/карбапенемаза продуциращи Salmonella spp. в изолати от хора, продуктивни животни и кланични трупове; както и между E. coli, изолати от продуктивни животни. На ниво ДЧ, които докладват данни, делът на ESBL-/AmpC-продуциращите изолати E. coli е нисък в сравнение с всички индикаторни E. coli изолати (прасета за угояване, телета, бройлери и пуйки за угояване) и много нисък до нисък сред Salmonella spp. изолатите от животни/кланични трупове (прасета за угояване, бройлери, кокошки носачки и пуйки за угояване) в сравнение с изолати от хора. Както в рамките на рутинния, така и на специфичния мониторинг, даннните за различните докладващи държави варират в честотата на разпространение/предполагаемото разпространение на ESBL-/AmpC продуциращите щамове. През 2017 г., има докладван един изолат от прасета за угояване на карбапенемаза продуциращи E. coli; въпреки това, нито един предполагаем или потвърден карбапенемаза продуцуращ изолат E. coli не е открит в бройлери и месото им през 2018 г. Карбапенемаза продуциращи Salmonella spp. са съобщени за един местно придобит случай и за четири случая при хора, за които липсва достатъчно информация относно вида на пътуванията им през 2018 г..

Като цяло, резистентността към колистин е рядко срещана сред изолатите на Salmonella spp. и E. coli от продуктивни животни (прасета за угояване, телета/говеда, Gallus gallus и пуйки за угояване) и в месо от тези животни.

При Campylobacter, изолати от хора, продуктивни животни и месо от домашни птици, резистентността към ципрофлоксацин и тетрациклин, като цяло варира от високи до изключително високи нива, особено при изолати на Campylobacter coli от хора и от домашни птици и месо от тях. Резистентността към еритромицин се наблюдава в много по-ниски нива при Campylobacter jejuni, но в умерени нива при изолати C. coli от прасета и хора. Устойчивостта към ципрофлоксацин и тетрациклин се е увеличила с времето, както на C. jejuni, така и на C. coli, в изолати от хора в няколко  ДЧ на ЕС, докато резистентността към еритромицина е намаляла повече при C. jejuni. В пет държави висока до много висока резистентност на C. coli, в човешки изолати е наблюдавана, както към ципрофлоксацин, така и към еритромицин, което стеснява драстично възможностите за лечение на тежки инфекции с Campylobacter.

Комбинираната резистентност на Salmonella, C. jejuni и E. coli (изолати от хора и животни) към критично важни антимикробни средства, като цяло, е рядко явление, въпреки че при някои серотипове на салмонела се наблюдават много високи нива на резистентност към други антимикробни средства. По-специално, при S. Infantis, в изолати от бройлери и кланични трупове, възлиза съответно на 79% и 75,3%, а резистентността на монофазните S. Typhimurium възлиза на 52,3% и 56,7%., в изолати съответно от прасета за угояване и кланични трупове. Изолатите на S. Kentucky представляват по-голямата част от всички изолати на Salmonella от хора и от домашни птици, които показват високо ниво на устойчивост на ципрофлоксацин (съответно 140/180 и 180/252 изолата).

Доброволното наблюдение на устойчив на метицилин Staphylococcus aureus (MRSA) от храни, здрави животни и след клинични изпитвания през 2017/2018 г., показва, че повечето от докладваните spa-типове са филогенетично свързани с LA-MRSA линиите през двете отчетни години (94,9 % през 2017 г. и 97,6 % през 2018 г.). Докладвани са също така Spa-типове, свързани с общността (CA)-MRSA и свързани с болници (HA)-MRSA, както и mecC-MRSA (MRSA, носещ вариант на гена за устойчивост на метицилин mecA, наречен mecC). Инцидентното откриване на филогенетична връзка между CA- и HA-MRSA, се дължи вероятно на спорадичния обмен на щамове между хората и животните.

През периода 2014 – 2018 г. е направен специфичен анализ на показателите за АМР при продуктивни животни, като пълна чувствителност към хармонизираната група антимикробни средства и разпространението на ESBL-/AmpC-произвеждащи E. coli. Съществуват значителни различия, както в показателите, така и сред докладващите държави. В 12 държави (11 ДЧ и една държава извън ЕС) се наблюдава положителен тренд в развитието, изразяващ се в статистически значими тенденции за намаляване на разпространението на ESBL-/AmpC-произвеждащи E. coli, а при 6 ДЧ са наблюдавани статистически значими тенденции за нарастваща до пълна чувствителност на индикаторни E. coli от продуктивни животни. Тези резултати сочат, че през последните години има известен окуражаващ напредък в намаляването на АМР при продуктивни животни, в няколко ДЧ на ЕС.

 

Прочетете целия материал ТУК