Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Д-р Мадлен Василева: ИНФОРМАЦИЯ – „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ ВРЪЩА ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЕВРОПА”

 

 

На 20 май 2020 г. Европейската комисия (ЕК, Комисията) публикува дългоочакваните стратегии в рамките на Европейския зелен пакт, както и няколко доклада и комуникации във връзка с двете стратегии:

 • Стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (F2F) (https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en) със съпровождащите документи:
 • Пътна карта за проверка за пригодност на законодателството за хуманно отношение към животните,
 • Приложение към Стратегия „От фермата до трапезата“ – Проект на план за действие,
 • Доклад за изпълнение на Директивата за устойчиво използване на пестициди,
 • Доклад относно оценката REFIT на законодателството за пестициди,
 • Работен документ,
 • Доклад за етикетирането на хранителните стойности на опаковката,
 • Работен документ на Комисията за оценка на регламента за хранителни и здравни претенции,
 • Списък на приложенията към работния документ на службите на Комисията,
 • Резюме на оценката на Регламента за хранителни и здравни претенции,
 • Работен документ на службите относно връзката между реформата на Общата селскостопанска политика и Зеленияпакт.
 • Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за биологичното разнообразие до 2030 г. – Връщане на природата в нашия живот и План за действие към нея (в анекса на стратегията)
  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm.

 

Резюме

Много от мерките в двете стратегии са свързани и взаимно се допълват и подкрепят, като обединяват и събират в едно цяло фермерството, бизнеса и потребителите, за да работят съвместно за устойчиво конкурентно бъдеще, за опазване на природата и за изграждане на устойчивост на хранителните системи – достатъчно пълни и разнообразни доставки на безопасна, питателна, достъпна и произведена по устойчив начин храна за хората по всяко време, особено по време на криза.


Целият материал можете да прочетете ТУК: