Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Д-р МАДЛЕН ВАСИЛЕВА: Овладяване на популацията от безстопанствени котки / Management of the stray cat population

АБСТРАКТ

Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените котки следва да се осъществяват в регистрирани ветеринарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните. Единствените ефективни и хуманни мерки за управление и намаляване на популацията от безстопанствени животни, в частност на безстопанствените котки, препоръчван от Световната здравна организация и европейските практики, е масовата кастрация и връщане по места.

Управлението на котешките колонии (безстопанствените котки се обединяват в разширени семейства наречени колонии) става чрез Програмите “залавяне-кастрация-връщане” помагат както на котките, така и на обществото. Котките биват кастрирани, обезпаразитени и маркирани и после върнати на тяхното място на обитаване. Те се маркират, като върхът на лявото ухо се отстранява, докато са под анестезия.

Числеността на колонията се стабилизира – няма вече малки котета, спира миграцията и навлизането на нови непознати животни. Тези програми подобряват живота на котките и отношението на обществото спрямо тях – шумното поведение и стресът, асоцииран с размножаването, спират. Ако всички котки бъдат отстранени и прибрани в приюти, в местната екосистема се създава вакуум. Котки от съседните райони скоро ще завземат освободеното място. В рамките на няколко месеца ще се установи нова колония от непознати котки с неясен здравен статус и некарстрирани и ситуацията ще бъде по-лоша отпреди.

Въведеният в България метод е доказал навсякъде по света своята ефективност и е единственият признат метод за трайно контролиране и стабилизиране на популацията, който освен това допринася за общественото здраве и хигиена. Тъй като големият брой на бездомните котки в града се дължи до голяма степен и на изоставяне на нежеланото потомство на домашните котки, необходимо е гражданите да бъдат провокирани към по- отговорно отношение към домашните си любимци, да бъдат убедени в необходимостта и ползата от извършване на кастрация на домашната котка, което за момента не е задължително според българското законодателство, а само препоръчително.

Въвеждането на законодателно изискване за кастрация на домашните котки би помогнало за овладяването на безстопанствената популация, за да не се стигне до свръх популация, ще спре изоставянето на нежелано потомство и ще спаси хиляди животни от глад, страдания и преждевременна смърт, защото атакува истинските причини на проблема с пренаселеността на котките.

 

Прочети 1- ва част на материала ТУК

Прочети 2- ра част на материала ТУК

 

ABSTRACT

 

MANAGEMENT OF THE STRAY CAT POPULATION - PART I

 

Measures to control the stray cat population should be carried out in registered veterinary clinics by the municipalities or animal protection organizations. The only effective and humane measures to manage and reduce the population of stray animals, in particular stray cats, recommended by the World Health Organization and European practices, is mass castration and return on the place.

The management of cat's colonies (stray cats are united in extended families called colonies) through "Catch-Castration-Return" Programs helps both cats and the public. The cats are neutered, dewormed and marked and then returned to their place of habitation. They are marked by removing the tip of the left ear while under anesthesia.

The size of the colony stabilizes - no more kittens, stops migration and the introduction of new unknown animals. These programs improve the life of cats and the attitude of society towards them - the noisy behavior and the stress associated with reproduction stop. If all cats are removed from the streets and placed in shelters, a vacuum is created in the local ecosystem. Cats from neighboring areas will soon take over the vacancy. Within a few months, a new colony of unknown cats with unclear health status and non-castrated will be established and the situation will be worse than before.

The method introduced in Bulgaria has proven its effectiveness all over the world and is the only recognized method of permanently controlling and stabilizing the population, which also contributes to public health and hygiene. Because the large number of homeless cats in the city is largely due to the abandonment of unwanted offspring of domestic cats, it is necessary for citizens to be provoked towards a more responsible attitude towards their pets, to be convinced of the necessity and usefulness of doing castration of the domestic cat, which is currently not mandatory under Bulgarian legislation, but only recommended.

The introduction of a legal requirement for domestic cats to be castrated would help to manage stray population so as to prevent the overpopulation, stop the abandonment of unwanted offspring and save thousands of animals from hunger, suffering and death because it attacks the real causes of the problem with stray cats.

 

 Dr. Madlen Vassileva,

Chief Expert, ‘Risk assessment on food chain’ Directorate,