Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-Р ИРЕНА БОГОЕВА: Изявление на Европейския орган по безопасност на храните, относно мерките за намаляване на риска от циперметрин

Циперметрин е активно вещество (инсектицид), обхванато от третия етап на програмата за подновяване на пестициди, в съответствие с Регламент (EК) No 844/2012 . Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) е публикувал своето заключение, въз основа на преразглеждането на пестицида циперметрин на 30 август, 2018 г., следвайки преразглеждането на оценителния доклад за подновяване, в съответствие с насоките на Регламент (EС) No 844/2012.

В заключението на EFSA относно циперметрин са идентифицирани критични области на загриженост, за оценените представителни употреби, висок риск за водните организми, за пчелите и за нецелевите членестоноги, извън полето. Мерките за облекчаване на дрифта при пръскане са довели до намаляване на експозицията с до 95% за някои от тези организми, но не и за пчелите, е заключението на EFSA.

 

Прочетете целият материал ТУК