Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Влияние на климатичните промени върху употребата на пестициди

 

В продължение на десетки години пестицидите са били широко използвани за предпазване на растенията от вредители, за да облекчават тяхното разрушително влияние или да унищожават болестите и неприятелите, като същевременно подобряват добивите и качеството на културите. Независимо от потенциалната токсичност за полезните организми и дори за човешкото здраве, тяхната употреба е необходима, за да се осигури достатъчно количество и достатъчно добро кчество на земеделската продукция.

Ефикасността на пестицидите и тяхната употреба може да бъде повлияна по редица начини и не на последно място, от условията на околната среда. Поради това е основателно да се очаква глобалните промени в климата на планетата, също да окажат влияние върху тяхната употреба. Под климатични промени се разбират промени в статистическите параметри на климатичните системи (валежи, температура, засушаване, светлина и др.) когато се разглеждат за дълъг период от време. Тези параметри са ключови елементи за екосистемите, защото те контролират растежа и развитието на организмите. Проучванията върху ефекта на климатичните промени не е ограничен само върху пестицидите, поради което той не е проучен в детайли. Но със сигурност промените в климата ще повлияят върху поведението на пестицидите в околната среда, а също и върху тяхната употреба. По-малко пестицидни остатъци в културите, дължащо се на климатичните промени, ще даде резултат в повишена чувствителност към болести и неприятели, което ще доведе до необходимост от по-чести третирания през вегетационния период. Като се има пред вид многовариантната природа на климатичните промени и нелинейните зависимости в природните процеси, е трудно да се намерят всички връзки между климатичните промени и употребата на пестициди.

 

Фактори, повлияващи употребата на пестициди

Съществуват няколко фактора, които директно повлияват употребата на пестициди от земеделците. Сред тях, законодателството, икономическата ситуация и технологическият прогрес не са директно повлияни от климата, докато ефикасността на пестицидите, характеристиките на културите и разпространението на вредителите са в пряка зависимост от климата. Налице е взаимодействие между тези ключови аспекти и употребата на пестициди.

Целият материал можете да прочетете ТУК: