Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Доклад относно пестицидните остатъци в храните в европейския съюз за 2018 год.

 

Докладът относно наличието на пестицидни остатъци в храните за 2018 год. представя преглед на дейностите на официалния контрол върху пестицидните остатъци, проведен в Европейския съюз (ЕС), от държавите членки (ДЧ), Исландия и Норвегия. Той обобщава резултатите от Координираната контролна програма на ЕС (EUCP) и националните контролни програми (NP). Докладът също включва изводите от оценката на риска за двете програми. Анализът на резултатите от всички докладващи държави предоставя на управляващите риска база за изготвяне на бъдещи мониторингови програми и вземането на решения, кои пестициди и хранителни продукти да бъдат целеви в тях.

Координирана контролна програма на ЕС (EUCP)

Тази програма включва продукти, които са най-често консумирани от жителите на ЕС, като предоставя статистически представителна извадка относно състоянието на пестицидните остатъци в тези продукти.

През 2018 год. са взети под внимание 12 хранителни продукта: патладжани, банани, броколи, култивирани гъби, грейпфрут, пъпеш, сладки чушки, десертно грозде, пшенични зърна, суров зехтин, говежда мазнина и кокоши яйца. Резултатите са сравнени с тези от 2015 год. Култивираните гъби, грейпфрут, пъпеш и говежда мазнина са включени за първи път в програмата през 2018 год. и затова за тях няма база за сравнение.

Пробите са анализирани за 177 пестицидни остатъци: 169 в храни от растителен произход и 21 в храни от животински (13 пестицидни остатъци са измерени и в двата вида храни). От всички 11 679 анализирани проби:

• 6 770 или 58% е установено, че не съдържат измерими нива на остатъци (остатъци < LOQ ).
• 4 743 или 40.6% са съдържали един или повече пестицидни остатъци в концентрации над LOQ и под или равни на максимално допустимите нива (MRL).
• 166 или 1.4% са съдържали количества на остатъци, превишаващи MRL. От тях, 101 или 0.9% от общия брой проби са счетени за несъответстващи, когато несигурността на измерването е взета предвид.

Съобразно хранителните продукти, броят на отделните превишавания на стойностите на MRL е увеличен през 2018, в сравнение с 2015 год. в десертно грозде (от 1.8% до 2.6%), сладки чушки (от 1.2% дo 2.4%), банани (от 0.5% дo 1.7%) и патладжан (от 0.6% дo 1.6%). Нивото на превишаванията е намаляло през 2018 в сравнение с 2015 год. за броколи (от 3.7% дo 2.0%), суров зехтин (от 0.9% дo 0.6%) и кокоши яйца (от 0.2% дo 0.1%).

Целият материал можете да прочетете ТУК: