Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: ПЕСТИЦИДИ–Първи доклад Европейския орган за безопасност на храните, относно кумулативния риск

 

На 29.04.2020 г. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) е публикувал резултатите от две пилотни проучвания относно риска, който представлявят за хората, остатъците от множество пестициди в храните. Оценките – едната касаеща хроничните ефекти върху тироидната (щитовидната) жлеза и другата, относно острия ефект върху нервната система – са кулминацията на дългогодишното сътрудничество между EFSA и Холандския национален институт за обществено здраве и околна среда (RIVM). Документите са били финализирани след двумесечен период на консултация, през който EFSA е получил ценна обратна връзка от различни заинтересовани страни, включващи национални институции, академии, неправителствени организации и търговски сдружения.

Защо EFSA работи върху оценката на кумулативния риск?

Рискът за консуматорите от наличието на пестицидни остатъци в храните се оценява понастоящем поотделно за всяко вещество. Но, редица пестициди имат сходен ефект и тяхното влияние върху човешкото здраве може да бъде по-голямо при комбинирането им, отколкото поотделно. Законодателството на Европейския съъюз (ЕС) относно пестициди в храните и фуражите постановява, че трябва да се има пред вид кумулативния и синергичния ефект на пестицидите при хранителната оценка на риска, когато са налични уместни методики. Също така се заявява, че остатъците от пестициди не трябва да имат никакъв вреден ефект върху човешкото здраве, имайки пред вид кумулативните и синергични ефекти.

EFSA е разработил методологии за извършване на кумулативна оценка на риска (CRA) от пестицидни остатъци в храните. Веществата, разгледани в оценките, са били определени от експертите по пестициди на EFSA чрез използването на методика, специално разработена за класифицирането на пестицидите в "групи за кумулативна оценка" (cumulative assessment groups - CAGs). Процедурата за класифицирането на пестицидите в "групи за кумулативна оценка" е била разработена на базата на техните общи токсикологични ефекти. Като част от тази програма, EFSA е извършил две пилотни оценки на кумулативния риск – едната относно два хроничния ефект върху щитовидната жлеза и другата – изследваща два остри ефекта върху нервната система.

Целият материал можете да прочетете ТУК: