Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: НАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ, ИЗСЛЕДВАНИ ПРЕЗ 2018г. - РЕЗУЛТАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

 

В рамките на подготовката на годишните доклади за пестицидни остатъци в съответствие с Регламент (EО) No 396/2005, държавите–членки (ДЧ), Норвегия и Исландия са докладвали резултатите от официалния контрол в своите страни, на Европейската комисия (ЕК), Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и останалите ДЧ, посредством стандартизиран формат за докладване (EFSA, 2019). EFSA е изготвил научен доклад, отразяващ годишния доклад на Европейската общност за 2018 год., относно пестицидни остатъци в храните (EFSA, 2020). В допълнение към представянето на резултатите в стандартен формат, разработен от EFSA (Standard Sample Description, SSD), всички докладващи държави са предоставили допълнителна информация и обобщение на техните национални резулати в отделен документ - национален доклад. Тези доклади съдържат информация от компетентните органи, отговорни за осъществяването на мониторинга на пестициди на национално ниво, целта и дизайна на техните национални мониторингови програми, подчертавайки специфичните характеристики и приоритетите на националния контролен план и цялостните резултати от националните контролни програми. Докладващите страни също са обобщили резултатите и са предоставили по-нататъшна информация за взетите мерки и възможните причини за проби, за които е установено, че са несъответстващи със законовите норми.

Настоящият технически доклад е компилация от националните обобщителни доклади, които са изготвени в допълнение на научния доклад, относно резултатите от контрола през 2018 год.

Резултати за България

1. Цел и дизайн на националната контролна програма

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в структурата на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е компетентният орган за осъществяването на мониторинга на пестицидни остатъци в България. БАБХ и Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към МЗХГ са отговорни за изготвянето на националната мониторингова програма за пестицидни остатъци в и върху продукти от растителен и животински произход. БАБХ е отговорна и за изпълнението на координираната многогодишна контролна програма на Европейския съюз (ЕС) и вземането на проби в съответствие с Регламент (EC) No 788/2012 от 31 август 2012 год., относно координираната многогодишна контролна програма на Общността. Координираната мониторингова програма на общността е включена в националната програма за мониторинг на пестициди.

Целият материал можете да прочетете ТУК: