Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

ИНФОРМАЦИЯ - ОТНОСНО ПРОВЕДЕН СИМПОЗИУМ „СЪБИРАНЕ И ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ – КЪМ ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕFSA)

     Европейският орган по безопасност на храните (ЕFSA) организира и проведе на 26.06.2017г. в гр. Брюксел, Белгия, научен симпозиум по здраве на пчелите, като част от Европейската парламентарна седмица на пчелите и опрашителите, 2017. Срещата беше организирана съвместно с Copa Cogeca, Европейската професионална организация на пчеларите (ЕРВА), Bee Life (Европейска координация на пчеларите) и Европейската асоциация за защита на културите (ЕСРА). Целта на това мероприятие беше да събере заедно заинтересованите страни по здраве на пчелите, включващи представители на пчелари, фермери, индустрия, учени, оценяващи и управляващи риска, граждани и политици, правителствени организации, производители на ПРЗ и пр., за да се обсъдят начините за подобряване събирането, управлението, докладването, съхранението и споделянето на данни относно здравето на пчелите, както и засилване на сътрудничеството, за да се осигури стабилна оценка на здравето на пчелите в Европа. Срещата се предвижда да бъде първата стъпка в създаването на Европейско партньорство по отношение на пчелите и създаване на мрежа, която да въведе в практиката заключенията от симпозиума.
   В срещата взеха участие представители на държавите – членки (ДЧ) – национални правителствени и други организации, представители от Европейската комисия (ЕК), на експертния състав на ЕFSA и други Европейски организации в областта на земеделието и пчеларството, учени, представители на фирми, произвеждащи продукти за растителна защита (ПРЗ), и пр.
     В презентация от представител на ЕFSA се подчерта, че органът се стреми да осигури подкрепа на това, с общи усилия да бъде подобрено здравето на пчелите в Европа. Разяснена беше разликата между оценката на риска и управлението на риска по отношение здравето на пчелите и дейностите на ЕFSA в тази насока. Подчератно беше, че в реалността са налице множество рискови фактори, за това органът се ангажира с редица дейности в областта на пчелите, което касае главно темата за пестицидите и здравето на животните. Беше направен преглед на научните становища на ЕFSA, касаещи проблемите с пчелите от 2013 год. до сега. Отбелязана беше и необходимостта да бъдат събрани заедно всички заинтересовани по проблема страни.
     Представени бяха службите (отделни генерални дирекции) на различни отдели и работни групи в ЕК, които са ангажирани с дейности по отношение здравето на пчелите. Необходими са повече данни за разпространението, употребата и наличните остатъци от пестициди, като един от факторите, влияещи върху здравето на пчелите. ЕFSA е изготвил редица оценителни доклади и ревюта в тази насока. Отбелязана беше значимостта на основните регулаторни документи, по отношение на пестицидите и тяхната класификация – Регламент (EC) No 1272/2008[1] и Регламент (EC)1107/2009[2].
     Направен беше преглед на проведени предходни научни колоквиуми, по отношение здравето на пчелите. Тези мероприятия целят да съберат заедно представители на науката, заинтересовани страни, национални правителствени организации и др., с оглед осъществяване на задълбочена дискусия, по отношение здравето на пчелите в Европа. Отбелязана беше необходимостта от проучването на ролята на дивите опрашители в екосистемите. Разгледани бяха главните фактори за намаляване на пчелната популация, като основно това са различни видове замърсители в околната среда, в т.ч. пестицидите, болести по пчелите, климатичните промени и липсата на биоразнообразие в природата. Науката полага усилия в насока на това, да идентифицира сред множеството причинители, кой е главният фактор за намаляване на пчелите.
   Пътищата за контролиране на проблемите с пчелите са главно: намаляване употребата на пестициди, увеличаване на биоразнообразието и провеждане на ефективна борба с болестите по пчелите. Всичко това трябва да бъде осъществено чрез сътрудничество между всички заинтересовани страни –  главно фермери, пчелари, индустрия и учени. За тази цел е необходимо събиране и споделяне на данни за състоянието на пчелите в Европа и идентифициране на ролята на различните стресови фактори върху пчелната популация. За целта е необходимо осигуряването на: достъп до информация, инструменти, база данни и създаване на модели за оценка и управление на риска.
     Направена беше дискусия по предварително зададени теми: съвместен ефект от всички стресови фактори върху пчелите; фактори и индикатори за стрес при пчелите; хармонизиране на събраните данни по отношение здравето на пчелите; проекти за мониторинг на състоянието на пчелните семейства; интегриране на получените данни за описване на здравния статус на пчелите; мониторинг и сравнение на данните за здраве на пчелите в различни географски зони; създаване на домейни за данни, свързани с пчелите;  трудности при събирането на данни – беше отбелязано, че за разлика от други аналогични организации (земеделски, животновъдни), пчеларските организации в Европа нямат желание да участват в събирането и представянето на данни за пчелите; включване на учени по отношение здравето на пчелите; разглеждане на здравето на пчелите в контекста на законодателството за пестициди; Регламент (EC)1107/2009 изисква да няма неприемлив риск, което включва и образоване на пчеларите, с оглед тяхното приспособяване към променените климатични и други условия; наличие на пестицидни остатъци в мед;  многостресово влияние върху пчелните колонии; отбелязано беше, че данни за пчелите се събират в почти всички държави, но достъпът до тези данни е труден; продуцирането и споделянето на данните ще допринесе за подобряване на знанията за здравето на пчелите;  недостатъчност на наличната информация за здравето на пчелите, слаба статистическа обработка и необходимост от подобряване на визуалните изпитвания; проучвания по отношение на пестицидна екотоксикология и създаване на налични бази данни; създаване на колективна платформа за информация относно състоянието на пчелите и дейностите на пчеларите; идентифициране на това, какви са евентуалните ползи и ефекти от събирането и споделянето на данни за пчелите за различните организации и заинтересованите страни;  какво би било убедително за различните организации, да осигурят повече достъп до данни за други заинтересовани страни; връзка между здравето на пчелите и опрашването на растителните видове.
     В заключение беше отбелязано, че пчеларите от цяла Европа трябва да разберат необходимостта от събиране и споделяне на данни за здравето на пчелите. ЕFSA се стреми да осигури коопериране на всички заинтересовани страни по отношение на здравето на пчелите. С оглед осигуряването на по-добри резултати по отношение събирането на данни за състоянието на пчелите, ЕFSA предвижда провеждането и на други мероприятия в тази насока, като седмица на пчелите през 2018 г. и пр.

________________

[1] Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.
[1] Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета

 

ИЗГОТВИЛ:

Д-р Ирена Богоева,
Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига, ЦОРХВ

 

06.07.2017 г.