Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: ПЕСТИЦИДИ – ПОЛЗИ И ОПАСНОСТИ

 

Пестицидите са неразделна част от съвременния живот, използвани за предотвратяване на растежа на нежелани живи организми. Въпреки факта, че научните изявления, в резултат на множество токсикологични разработки, показват нисък риск от пестицидите и техните остатъци, в последните години обществеността е силно загрижена за масовото приложение на пестициди в различни области. Следователно, оценката на опасните рискове, особено в дългосрочна перспектива, е много важна. На практика, съществуват два ясно различими подхода, за оценка на използването на пестициди: първият се определя като обективна или вероятностна оценка на риска, докато вторият касае потенциалните ползи за икономиката и селското стопанство. В този преглед е разгледана научно обоснованата оценка на положителните и отрицателните ефекти от прилагането на пестициди и се обсъждат възможните подходи за намирането на баланса между тях.

Модерното земеделие включва усилена употреба на пестициди в своята дейност и е напълно ясно, че в близко бъдеще употребата на пестициди ще бъде увеличена. Това се дължи на нарастващата консумация на храни в глобален мащаб. Но, производството на храни се натъква на различни проблеми. Например, разработват се нови подходи за отглеждане и увеличаване на земеделската продукция от единица площ. Механизацията и технологичният напредък и появата на нови пестициди, позволяват на земеделците да отглеждат и управляват по-големи площи от култури, с намаляване на работните усилия. Идеалните пестициди трябва да действат избирателно срещу определени вредители, без да оказват вредно въздействие върху нецелевите организми. Но е трудно да се постигне абсолютна селективност и повечето пестициди са токсични както за хората, така и за други нецелеви организми. Пестицидите са най-важната причина за самоотравяне в развиващия се свят, като всяка година се случват по 3 милиона случая на отравяния с пестициди, от които близо 220 хиляди са фатални.

Пестицидите могат да бъдат използвани безопасно и ефективно. Но ако не се полагат подходящите грижи, те могат да навредят на околната среда, като замърсяват почвата, повърхностните и подземните води и в крайна сметка, да унищожат дивата природа. Увеличената консумация на храни е довела до повишена производителност на селското стопанство, за което до голяма степен се разчита на усилената употреба на пестициди. Обширното приложение на пестициди позволява да се предотвратят или намалят земеделските загуби от вредители и се предоставя голямо наличие на храна, на разумна цена и през всеки сезон. Но, модерното развитие на селското стопанство е довело до голямо увеличение в производството на агрохимикали. Следователно, пестицидите са неразделна част от съвременния живот, използвани за предотвратяване растежа на нежелани видове. Ето защо, в този преглед авторът е направил обективна оценка на положителните и отрицателните ефекти от употребата на пестициди. С други думи, този въпрос може да бъде формулиран риторично: да се употребяват или не пестицидите? Със сигурност въпросът е твърде радикален и очевидно пестицидите ще се употребяват, но е жизнено важно как да се минимизира техния отрицателен ефект.

Какво представляват пестицидите?

Терминът „пестицид“ индикира всяко вещество или смес от вещества, използвано да убива, отблъсква или по друг начин да контролира „вредител“, включващо насекоми, охлюви, гризачи, гъби, бактерии и плевели.

Пестицидите се използват от дълго време. Документирана история на пестицидите започва в древен Рим, но тяхната широка употреба започва след Втората световна война, с въвеждането на дихлородифенилтрихлороетан (ДДТ). Организацията на ООН по храни и земеделие (Food and Agriculture Organization - FAO) дефинира пестицидите като всяко вещество или смес от вещества, предназначено за предотвратяване, унищожаване, отблъскване или облекчаване за всеки вредител, включително вектори на човешки или животински болести, нежелани видове от растения или животни, причиняващи вреда, или по друг начин се намесва в производството, преработката, съхранението, транспорта или търговията с храни, селскостопански стоки, дървесина или дървесни продукти, или животински храни или вещества.

Целият материал можете да прочетете ТУК: