Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Пестициди и водни животни: мерки за намаляване на влиянието им върху водните системи

 

Рибарството и водните ресурси (езера, реки, потоци и океани) са изключително ценни природни активи, на които се наслаждават милиони хора. Те предоставят на гражданите щедри дългосрочни обезщетения в замяна на минимални грижи и защита. Оценката на рибарството и водните системи е придружена от нарастваща загриженост относно ефектите от нарастващата популация на човека и дейността на хората върху живота във водите и тяхното качество. Пестицидите са група токсични съединения, предмет на човешка употреба, които оказват дълбоко въздействие върху живота и качеството на водата.

Пестицидите са вещества, използвани за контрол на вредители, включително насекоми, водни плевели и болести по растенията. Природно срещащи се пестициди се използват от векове насам, но широко разпространеното производство и употреба на модерните синтетични пестициди е започнало след 1940 г.

Пестицидите могат да защитават срещу горски и земеделски загуби на култури и могат да спомогнат за по-ефективно производство на храни. Те са били използвани и за контрол на редица болести по хората, причинени от насекоми, като малария, енцефалит и бубонна чума.

Пестицидите са относително лесни за прилагане, сравнително евтини и в някои ситуации са единственото средство за контрол. Ползите от тях обаче, водят и до определени последствия. Техните недостатъци включват токсичност спрямо хора, животни и полезни растения и утойчивост на някои от тези химикали в околната среда. Когато пестицидите навлизат във водните системи, цената за околната среда може да бъде висока. Понякога се стига до унищожаване в големи размери, включващо хиляди водни обитатели: риби, жаби, костенурки, водни птици и друга жива природа, включваща понякога и редки видове.

Опазването на дивата природа и качеството на водата е възможно при употребата на пестициди. Ако пестицидите са разумно подбрани, използвани в комбинация с други мерки за контрол на вредители и приложени безопасно, замърсяването на повърхностните води и водния живот може да бъде избегнато. Тази публикация предоставя информация относно токсичността и безопасната употреба на пестициди, които имат потенциала да навлязат във водните системи.

Всички използвани пестициди трябва да бъдат регистрирани в съответствие със законодателството от съответните компетентни органи. При регистрирането на пестицидите се прави баланс между възможния риск и ползите от приложението. Даден пестицид се регистрира след като се вземат под внимание редица характеристики, включващи: инградиенти, физически и химически свойства, поведение в околната среда, токсичност към животни и канцерогенни или мутагенни свойства.

Етикетът на пестицида съдържа информация относно употребата и безопасността му и трябва да бъде прикачен към всеки продукт. Етикетът включва търговското наименование на продукта, активните му съставки, упътване за употреба, степен на токсичност и пр. Класификацията за употреба (обща или ограничена) е отбелязана на етикета. Сигнални думи (опасност, предупреждение) предоставят информация относно класификацията за опасност. Незаконно е да се използват пестициди по начин или на място, което не е специфицирано на етикета.


Водна токсикология

Водната токсикология е проучване на ефекта на замърсителите от околната среда върху водните организми, както и ефекта от пестициди върху здравето на риби и други водни организми. Капацитетът на пестицидите да увреждат риби и други водни животни е функция от тяхната токсичност, време на експозиция, ниво на дозата и устойчивост в околната среда.

Токсичността на пестицидите зависи от това, колко е отровен пестицидът. Някои пестициди са изключително токсични, докато други са относително нетоксични. Експозицията е в зависимост от продължителността на контакта на животното с пестицида. Кратката експозиция на даден химикал може да окаже малък ефект върху рибите, докато продължителната експозиция може да причини вреда. Степента на дозата зависи от количеството пестицид, на което животното е подложено (орално, дермално или чрез вдишване). Малка доза от по-токсичен химикал може да бъде по-силно увреждаща, отколкото голяма доза от по-малко токсичен химикал.

Целият материал можете да прочетете ТУК: