Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Изводи от различни консултации върху ръководство за идентификация на ендокринни нарушители в контекста на Регламенти (EС) № 528/20121 и (EО) № 1107/20092

Прочети материала ТУК