Хранителни добавки и добавки в храни

Начало

д-р Аксиния Антонова: Становище на Европейския орган за безопасност на храните относно новата оценка на стеарил тартарат (E 483), използван като добавка в храните

 

Re-evaluation of stearyl tartrate (E 483) as a food additive


Панелът по добавки в храните и ароматизанти, добавени към храни (Панел FAF ) при Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), предостави научно становище относно новата оценка на безопасността на стеарил тартарат (E 483), използван като добавка в храните. Отбелязва се, че не са представени токсикологичните проучвания, оценени при първата оценка, както и данни за генотоксичност. По този начин, липсват необходимите данни за извършване на нова (повторна) оценка. Освен това, липсват подходящи данни, които да доказват пълната хидролиза на стеарил тартарат (E 483) в стомашно-чревния тракт и/или пресистемна хидролиза, което би позволило извеждане по дедукция на данни, като се изхожда от данните за неговите съставки. По тези причини, безопасността при употребата на стеарил тартарат като добавка в храните не би могла да бъде оценена, както и не би могъл да бъде потвърден приемливият прием, установен през 1978 г. от Научния комитет по храните (SCF).

Тъй като не са налични данни за нивата на употреба, както и аналитични данни, при оценката на експозицията, Панелът FAF използва сценарий за оценка на експозицията на база максимално допустимо ниво.

Средната експозиция на стеарил тартарат (Е 483), използван като добавка в храните, варира от 0,1 mg/kg телесно тегло на ден при кърмачета до 82,5 mg/kg телесно тегло на ден при малки деца (на възраст от 1 до 3 години). При високите консуматори (95-ти персентил ), експозицията варира от 0 mg/kg телесно тегло на ден при възрастни до 192,7 mg/kg телесно тегло на ден при малки деца.

 

Въведение

Във връзка с искане на Европейската комисия (ЕК), Панелът FAF при ЕОБХ, предостави научно становище относно повторната оценка на безопасността на стеарил тартарат (E 483), използван като добавка в храните.

Стеарил тартаратът (E 483) е разрешен за употреба като добавка в храните в ЕС, в съответствие с приложения II от Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните и отговаря на спецификациите, определени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията.

Тази добавка в храните първоначално е оценена от Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО за добавки в храните (JECFA) през 1965 г. и от Научния комитет по храните (SCF) на ЕС през 1978 г. При първоначалната оценка на SCF е определен допустим дневен прием от 1200 mg/ден за възрастни, което съответства на 20 mg/kg телесно тегло за възрастен с тегло 60 kg. При това, не е докладвана информация за токсикологичните данни и базата за оценката, няма заключения нито позовавания. Въпреки това, е предложено максимално ниво на употреба от 3 g/kg сухо вещество във фини пекарски изделия, което съответства на среден дневен прием на 60 mg стеарил тартарат/възрастен/ден от фини пекарски изделия.

 

Данни и методология

Данни

На Панела FAF не е предоставено ново досие при тази повторна оценка.

Панелът FAF извършва повторната оценка на стеарил тартарат (E 483) въз основа на предоставена на ЕОБХ информация в отговор на поканата за представяне на данни, информация от предишни оценки и наличните научни данни, публикувани до януари 2020 г. За оценката на хранителната експозиция на стеарил тартарат (E 483) е използвана комплексната база данни за консумацията на храни на ЕОБХ.

При новата оценка на стеарил тартарат (E 483), за определянето на хранителната експозиция са използвани данните за консумацията на храни от изчерпателната европейска база данни за консумация на храни, поддържана от ЕОБХ.

Държавите членки на ЕС, индустрията и други заинтересовани страни не предоставят данни за съдържание на стеарил тартарат (E 483) в храните, въпреки поканата на ЕОБХ за предоставяне на такива. Панелът FAF отбелязва, че липсата на докладвани нива за употреба е в съответствие с данните, получени от Световната база данни за нови продукти (GNPD ) на Mintel , където са забелязани само два записа (два продукта) за употреба на стеарил тартарат от 1996 г. насам.

За целите на настоящото научно становище, ЕОБХ използва GNPD на Mintel, с цел да се провери етикетирането на хранителни продукти, напитки и хранителни добавки за съдържание на стеарил тартарат (E 483) в рамките на пазара на храни на ЕС, тъй като базата данни на GNPD на Mintel съдържа задължителната информация за съставките на етикета.

Целият материал можете да прочетете ТУК: