Хранителни добавки и добавки в храни

Начало

д-р Аксиния Антонова: Становище на ЕОБХ относно новата оценка на натриевоалуминиев силикат (E 554) и калиевоалуминиев силикат (E 555), използвани като добавки в храните

 

Re-evaluation of sodium aluminium silicate (E 554) and potassium aluminium silicate (E 555) as food additives

 

Панелът по добавки в храните и ароматизанти, добавени към храни (Панел FAF ) при Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), предостави научно становище относно новата оценка на безопасността натриевоалуминиевия силикат (E 554) и калиевоалуминиевия силикат (E 555), използвани като добавки в храните.

При първоначалната оценка на тези добавки в храните, както и на другите добавки, съдържащи алуминий, извършена от Научният комитет по храните (SCF ), е определен временен приемлив седмичен прием (PTWI) от 7 mg алуминий/kg телесно тегло. Впоследствие, през 2008 г. при оценката на тези добавки в храните, извършена от ЕОБХ, е установен приемлив седмичен прием (TWI) от 1 mg алуминий/kg телесно тегло на седмица.

Установено е, че при плъхове натриевоалуминиевият силикат се абсорбира в ограничена степен (0,12 ± 0,011%). Според Панела FAF, по приблизително същия начин се абсорбира и калиевоалуминиевия силикат.

Не е предоставена информация за физикохимичните характеристики на натриевоалуминиевия силикат (E 554) и калиевоалуминиевия силикат (E 555), използвани като добавки в храните. Налични са само токсикологични данни за натриевоалуминиевия силикат, които са твърде ограничени.

Експозицията на E 554 се изчислява въз основа на докладваните нива на употреба на тази добавка в хранителни добавки. Изчислената експозиция на алуминий при тази употреба надвишава TWI за алуминия.

По отношение на E 555, вземайки предвид данните, предоставени от заинтересованите стопански субекти, Панелът FAF отбелязва, че тази добавки, не се използва като носител, а като неразделен компонент от „перлените пигменти на базата на калиевоалуминиевия силикат“. При своята оценка, Панелът FAF взема предвид регулаторната стойност на максималната експозиция на Е 555, като носител на титанов диоксид (Е 171) и железни оксиди и хидроксиди (Е 172). Теоретично, експозицията на алуминий при еднократна употреба на Е 555, на максималното разрешено ниво надхвърля TWI.

Предвид твърде ограничените токсикологични данни, както и недостатъчна информация за физикохимичните характеристики на двете добавки в храните, Панелът FAF при своята оценка, не би могъл да направи заключение относно безопасността на натриевоалуминиевия силикат (E 554) и калиевоалуминиевия силикат (E 555).

 

Въведение

Във връзка с искане на Европейската комисия (ЕК), Панелът FAF при ЕОБХ, предостави научно становище относно повторната оценка на безопасността на натриевоалуминиевия силикат (E 554) и калиевоалуминиевия силикат (E 555), използвани като добавка в храните.

Натриевоалуминиевия силикат (E 554) и калиевоалуминиевия силикат (E 555) са разрешени за употреба като добавки в храните в ЕС, в съответствие с приложения II и III от Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните и отговаря на спецификациите, определени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията.

Тези добавки в храните първоначално са оценени от Научния комитет по храните (SCF) на ЕС през 1990 г. При първоначалната оценка на SCF, за тези добавки в храните, наред с другите добавки в храните, съдържащи алуминий е определен временен приемлив седмичен прием (PTWI) от 7 mg алуминий/kg телесно тегло.


Целият материал можете да прочетете ТУК: