Хранителни добавки и добавки в храни

Начало

д-р Аксиния Антонова: Становище на ЕОБХ относно безопасността на овесения лецитин, използван като добавка в храните

 

Safety of use of oat lecithin as a food additive

 

Панелът по добавки в храните и ароматизанти, добавени към храни (Панел FAF ) при Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), предостави научно становище относно оценка на безопасността на овесения лецитин, предназначен за използване като нова добавка в храните от категорията „Какаови и шоколадови продукти“ (FC05.1).

Вземайки предвид структурното сходство между овесения лецитин и одобрените съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 лецитини (E 322), както и сходните метаболити, които се образуват при биотрансформацията на овесения лецитин и на лецитините (E 322), Панелът FAF счете, че в токсикологичен аспект, заключението от оценката на безопасността на лецитините (E322) може да се приложи равнозначно и за овесения лецитин, използван като добавка в храните.

Според заключението на Панела FAF, употребата на овесен лецитин, като добавка в храните не би трябвало да поражда опасения за здравето на консуматорите при предложените условия на употреба (в FC05.1) и нива на употреба и, че не е необходимо определянето на цифрово изразен допустим дневен прием (ADI) за това вещество.

Панелът FAF препоръча на Европейската комисия (EК) да обмисли допълването на спецификациите за лецитините (E 322) със спецификации за овесения лецитин, като нова добавка в храните.

 

Въведение

По искане на ЕК и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1331/2008 , Панелът FAF при ЕОБХ, предостави научно становище относно оценка на безопасността на предложено изменение на спецификациите на лецитините, като добавки в храните (E 322) и използването им като емулгатори в категорията храни „Какаови и шоколадови продукти, по смисъла на Директива 2000/36 /ЕО “ (FC05.1).

Овесеният лецитин е масло от посевен овес (Avena sativa). Той е съставен от полярни (≥ 35% w/w) и неполярни липиди (55-65% w/w) и получен чрез екстракция на етанол с последващо фракциониране (вода/етанол) от овес, подходящ за хранителни цели. Този лецитин не отговаря на спецификационния параметър за лецитините (E 322), разрешени за употреба, като добавки в храните, определен в Регламент (ЕС) № 231/2012 („не по-малко от 60,0% вещества неразтворими в ацетон“). По тази причина, искането на заявителя е да има спецификации за овесен лецитин, като допълнение към настоящите спецификации за лецитини (E 322), използвани понастоящем като добавки в храните.

Съгласно получения от ЕК мандат, в научното становище на ЕОБХ следва да се вземе предвид предложеното изменение на настоящите спецификации на лецитините (E 322). От друга страна, Панелът FAF отбеляза, че заявителят предлага да се предвидят спецификации за овесен лецитин, които да са допълнение към настоящите спецификации за лецитини (E 322) и счете за целесъобразно за овесения лецитин нормативно да бъдат разписани отделни спецификации, а не само да се разшири обхвата на съществуващите спецификации за лецитините (E 322). Следователно при тази оценка, овесеният лецитин следва да се счита за нова добавка в храните.

Лецитините (E 322) са одобрени за употреба, като добавки в храните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните, а техните спецификации са определени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията. Те са оценени повторно от ЕОБХ през 2017 г. Съгласно заключенията на тази оценка, не е необходимо определянето на изразен в цифри допустим дневен прием (ADI) за лецитини (E 322) и употребата им като добавки в храните е безопасно за общото население (консуматори над 12-седмична възраст).

 

Използвани данни и методология при оценката

При своята оценка, Панелът FAF взе предвид данните за овесения лецитин, налични в досието, предоставено на ЕОБХ и допълнителната информация, която е поискана от заявителя в хода на оценката. Оценката на безопасността е извършена в съответствие с принципите, описани в Ръководството на ЕОБХ относно прозрачността по отношение на научните аспекти на оценката на риска, както и съществуващите насоки на Научния комитет на ЕОБХ.

Целият материал можете да прочетете ТУК: