Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

д-р Аксиния Антонова: Научно съобщение за становище на Европейския орган за безопасност на храните относно безопасността на обогатената със селен биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica, като нова храна

Safety of selenium-enriched biomass of Yarrowia lipolytica as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283


Във връзка с искане на Европейската комисия (EK), Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) при Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) изготви научно становище, относно безопасността на обогатената със селен биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica, като нова храна, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2015/2283 . Тази нова храна е предназначена за употреба в хранителни добавки.

Целева популация е общото население над 3 годишна възраст.

Заявителят предлага максимални нива на употреба от 0,2 g/ден за деца на възраст от 3 до 9 години и 1 g/ден за лица над тази възраст, и максимално общо съдържание на селен в новата храна от 200 μg Se/g.

Съгласно оценката на Панела NDA, консумацията на новата храна не представлява опасност за човешкото здраве при предложените нива на употреба, а селенът, доставян от тази нова храна, е толкова безопасен, колкото и селенът, доставян от други хранителни източници.

Въпреки това, Панелът NDA отбелязва, че при нивата на употреба на новата храна, предложени от заявителя и консумацията и в комбинация с храни с високо съдържание на селен, общият прием на селен ще надвиши допустимото максимално количество на прием (UL) за селен за всички целеви групи от населението, с изключение на деца от 7 до 9 години.

В светлината на тези нови данни Панелът NDA, счита, че е необходимо да се направи повторна оценка на UL за селен.


Обща информация

На 22 август 2018 г. компанията Skotan S.A. подава заявление до Европейската комисия (ЕК) за пускане на пазара на Европейския съюз (ЕС) на обогатената със селен биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica като нова храна, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2283. Заявлението се отнася до употреба на биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica в хранителни добавки.

Обогатена със селен биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica, е предложена за употреба в различни храни, включително храни за специални медицински цели, заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и в хранителни добавки. Целевото население е общото население над 3-годишна възраст.

Оценката на безопасността на новата храна следва методологията, описана в ръководството на ЕОБХ относно новите храни и принципите и законовите разпоредби за оценка, установени с Регламент (ЕС) 2015/2283 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2469 на Комисията.

Оценката на ЕОБХ се отнася само до евентуалните рискове, свързани с консумацията на новата храна при предложените от заявителя условия на употреба, а не до оценка на ефикасността и по отношение на претендираните ползи.


Оценка

Новата храна представлява изсушена и термично деактивирана биомаса от дрожди Yarrowia lipolytica, която се получава чрез ферментация в присъствието на натриев селенит. Тя попада в категорията храни, състоящи се или произведени от микроорганизми, гъби или водорасли и съответства на изискванията на член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 2015/2283. Y. lipolytica е ботанически вид, който отговаря на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност (QPS) и получава статут QPS за производство на храни и фуражни продукти на базата на биомасата от дрождите. Основно изискване е отсъствието на жизнеспособни клетки от Yarrowia lipolytica в крайния продукт.

Целият материал можете да прочетете ТУК: