Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Информация за научно становище на Европейския орган по безопасност на храните относно безопасността за потребителите, свързана с разширяване на употребата на стеролови естери от расти

 

Европейската комисия е отправила искане към Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) на ЕОБХ да изготви научно становище относно безопасността за потребителите, свързана с разширяването на употребата на новата храна „растителни стеролови естери“ по реда на Регламент (ЕС) 2015/2283, както и да разгледа направените от държавите членки на ЕС коментари и възражения. Подадено е заявление за разширяване на обхвата на първоначалното разрешение за добавяне на растителни стеролови естери в растителни мазнини за намазване (маргарини) и течни маслени емулсии (т.нар. течни маргарини), така че да се позволи употребата на тези продукти за готвене и печене във фурна.

Няколко държави членки са изразили опасения във връзка с продуктите на окислението на растителни стероли (plant sterol oxidation products, POP) и консумацията на тези продукти от нецелеви групи от населението (т.е. под 45-годишна възраст, по-специално деца, бременни и кърмещи жени, които се считат за най-уязвими). Част от изказаните опасения се отнасят за потенциала на фитостеролите и техните естери да намалят абсорбцията на мастно разтворимите витамини (по-специално на витамин А) в тънките черва като така се създава предпоставка за малнутриция и хиповитаминоза.
Стойностите на медианата (0,5%) и на 90-тия персентил (Р90) (2,28%) за степента на окисление на растителните стероли, определени от заявителя след провеждане на широк спектър от кулинарни експерименти, са използвани от ЕОБХ за извършване на оценката на риска за човешкото здраве заедно с оценките за експозицията на растителни стероли (информация, получена при анализа на данните от хранителните навици на хората в общата популация), когато същите се добавят в растителните маргарини и маслени емулсии и претърпяват процеси на термична кулинарна обработка.

За да демонстрира безопасността на предвиденото разширяване на употребата, заявителят е провел изследване с плъхове на субхроничната токсичност на термично обработени растителни стероли, които съдържат до 8% POP. Въз основа на констатациите в групата плъхове, третирани с най-високата доза, ЕОБХ определя нивото без наблюдаван неблагоприятен ефект (no-observed adverse effect level, NOAEL) от 128 mg РОР/kg телесно тегло. За екстраполацията на тази доза за хората, панелът NDA прилага към NOAEL фактор на несигурност (uncertainty factor, UF) от 200 (т.е. 10х10х2), който се формира като отчита вътрешновидовите разлики при хората (10 x) и междувидовите разлики между плъхове и хора (10 x), както и липсата на извършено изследване на хронична токсичност на РОР (2 x). Така се установява безопасен от токсикологична гледна точка дневен прием на РОР за хората от 0,64 mg POP/kg телесно тегло на ден (128:200 = 0.64).

Според оценката на ЕОБХ, това безопасно ниво на експозиция на РОР ще бъде надвишено при високите консуматори (95-ти персентил, P95) от всички възрастови групи, ако при изчислението на потенциалната експозиция се използват стойността (2,28%) на P90 за степента на окисление и комплексната база данни за консумация на храни на ЕОБХ.


Целият материал можете да прочетете ТУК: