Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Безопасността на екстракт от плодове и дръжки на Hovenia dulcis с гореща вода като нова храна съгласно Регламент (ЕС) №2015/2283

 

Научно становище на Европейския орган по безопасност на храните относно безопасността на екстракт от плодове и дръжки на Hovenia dulcis с гореща вода като нова храна съгласно Регламент (ЕС) №2015/2283

 

На 28.04.2014 г., компанията Hovenia dulcis AB подава заявление в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/1997 за пускане на пазара на екстракт от сушени плодове и плодни дръжки на Hovenia dulcis Thunberg като нова храна, която да се използва в хранителни добавки.

На 20.07.2017 г., компетентният орган на Германия изпраща до Европейската комисия (ЕК) своя доклад за първоначална оценка на риска със заключение, че предложената нова храна не отговаря на критериите за приемане на нова храна, дефинирани в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) 258/1997.

На 14.12.2017 г., ЕК предоставя доклада за първоначална оценка на всички държави членки.

Опасенията от научно естество, повдигнати при първоначалната оценка и от някои държави членки, могат да се обобщят, както следва:

  • новата храна не е достатъчно добре характеризирана/определена;
  • относно предишна експозиция на хора, документацията не съдържа никакви данни за действителните количества на потребление (консумация) на храната;
  • предложените количества за употреба и дневен прием не са обосновани;
  • по отношение на токсикологичната информация, нито един доклад не съдържа точна информация за анализирания материал. При изследването на субхроничната токсичност заявителят не е предоставил достатъчно информация, за да покаже, че използваният за анализ материал е представителен за новата храна;
  • потенциалната алергенност на новата храна не е добре проучена. Не е извършена оценка на родството в ботаническо отношение между плодовете на Hovenia dulcis и други плодове, за които е известно, че причиняват алергични реакции при европейското население, което би било ценен показател за потенциална кръстосана реактивност към предложената нова храна от страна на алергичните потребители.

Съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283, всяко заявление за пускане на нова храна в рамките на ЕС, подадено в държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/1997 и за което заявление не е взето окончателно решение преди 01.01.2018 г., се счита за заявление съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283. В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283, Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) следва да даде становище относно това дали актуализирането на списъка на Съюза, посочен в член 10, параграф 3 (т.е. включването в списъка на Съюза на предложената нова храна), може да окаже въздействие върху здравето на човека.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК