Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

L-карнитин и принос към нормалния липиден метаболизъм: оценка на здравна претенция съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Прочети материала ТУК

 

L-карнитин и принос към нормалния липиден метаболизъм: оценка на здравна претенция съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Панел на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (Панел EFSA NDA),

Абстракт

След заявление от Lonza Ltd., представено за разрешаване на здравна претенция съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006  чрез компетентния орган на Германия, Панелът на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) беше помолен да представи становище относно научното обосноваване на здравна претенция, свързана с L-карнитин и нормалния липиден метаболизъм. Храната, която се предлага като предмет на здравната претенция, е L-карнитин. Панелът счита, че L-карнитинът е достатъчно добре характеризиран . Предполагаемият ефект, предложен от заявителя, е принос за "нормален липиден метаболизъм". Целевата популация, предложена от кандидата, е общото население. Панелът счита, че приносът към нормалния липиден метаболизъм е благоприятен физиологичен ефект. Заявителят предлага претенцията, подадена заедно с това заявление, да се основава на съществеността на даденото хранително вещество.
Панелът счита, че предоставените доказателства не показват, че е необходим хранителен L-карнитин за поддържане на нормален липиден метаболизъм в целевата популация, за която е предназначена претенцията. Панелът заключава, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на L-карнитин и приноса към нормалния липиден метаболизъм при целевата популация.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5137/full

ИЗГОТВИЛ:
д-р Мадлен Василева, главен експерт в дирекция ОРХВ
12.02.2018 г.

 

 

Scientific Opinion

L-carnitine and contribution to normal lipid metabolism: evaluation of a health claim pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (EFSA NDA Panel)

 

Abstract

L-carnitine and contribution to normal lipid metabolism: evaluation of a health claim pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (EFSA NDA Panel), DominiqueTurck, Jean-Louis Bresson, Barbara Burlingame, Tara Dean, Susan Fairweather-Tait, Marina Heinonen, Karen Ildico Hirsch-Ernst, Inge Mangelsdorf, Harry J McArdle, Androniki Naska, Monika Neuh€auser-Berthold, Gra_zyna Nowicka, Kristina Pentieva, Yolanda Sanz, Anders Sj€odin, Martin Stern, Daniel Tome, Henk Van Loveren, Marco Vinceti, Peter Willatts, Ambroise Martin, Sean (J.J.) Strain and Alfonso Siani
Abstract Following an application from Lonza Ltd., submitted for authorisation of a health claim pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 via the Competent Authority of Germany, the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) was asked to deliver an opinion on the scientific substantiation of a health claim related to L-carnitine and normal lipid metabolism. The food that is proposed as the subject of the health claim is L-carnitine. The Panel considers that L-carnitine is sufficiently characterised. The claimed effect proposed by the applicant is ‘normal lipid metabolism’. The target population proposed by the applicant is the general population. The Panel considers that contribution to normal lipid metabolism is a beneficial physiological effect. The applicant proposes that the claim submitted with this application is based on the essentiality of a nutrient. The Panel considers that the evidence provided does not establish that dietary L-carnitine is required to maintain normal lipid metabolism in the target population, for which the claim is intended. The Panel concludes that a cause and effect relationship has not been established between the consumption of L-carnitine and contribution to normal lipid metabolism in the target population.

 

© 2018 European Food Safety Authority. EFSA Journal published by John Wiley and Sons Ltd on behalf of European Food Safety Authority.
Keywords: L-carnitine, lipid metabolism, health claim
Requestor: Competent Authority of Germany following an application by Lonza Ltd. Question number: EFSA-Q-2017-00564 Correspondence: nda@efsa.europa.eu

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5137/full