Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА: Ръководство на за оценка за безопасност на фуражни добавки за околната среда

Европейската комисия (ЕК) е институцията, която администрира нормативно уредената в европейското законодателство процедура по разрешаване на фуражни добавки/ субстанции/ продукти (вписани в Регистър[1] на разрешените за употреба фуражни добавки), чиято употреба се допуска на територията на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Процедурата по разрешаване предвижда подаване на заявление, към което заявителят прилага техническо досие на добавка, чиято употреба, промени в обхвата на употреба или на други съществени характеристики, предлага. Освен към съдържанието на досието, съществуват и детайлно разписани изисквания към начина на представяне на данните и доказателствата за ефективност, ефикасност и безопасност на добавката за консуматорите, за хората които работят с нея и за околната среда.

Ръководството за оценка за безопасност на фуражни добавки за околната среда[2] е предназначено да подпомогне заявителите при изготвяне на техническо досие за ФД, което включва: подходи за планиране и провеждане на експерименти, като база за набиране на доказателства за безопасност на ФД за околната среда, както и формат за представяне на резултати от собствени проучвания или цитиране на литературни данни.

 

[1] https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

[2] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1595/full

 

Целият материал можете да прочетете ТУК: