Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: ЕОБХ - Безопасност и ефикасност на Apsa Phytafeed® 20 000 GR / L (6-Фитаза) като фуражна добавка за свине за угояване

 

Правно основание за извършване на научна оценка: Панелът на EFSA (European Food Safety Authority/Европейски орган по безопасност на храните) FEEDAP (за добавки и продукти или вещества, за влагане във фуражи), извършва научна оценка на документацията, приложена към заявление за разрешаване на фуражни добавки, на основание чл. 8 от Регламент (EО) No 1831/2003
Наименование на продукта: APSA PHYTAFEED® 20 000 GR / L (6-фитаза)
Предназначение: свине за угояване
Категория на добавката: зоотехническа добавка
Функционална група: фуражни добавки, подобрявящи храносмилането
Сигнатура на добавката в регистъра на фуражните добавки: EC 3.1.3.26; phytase

РЕЗЮМЕ
След възлагане от Европейската комисия, панелът на EFSA FEEDAP е изготвил научна оценка за безопасност и ефикасност на продукта APSA PHYTAFEED® 20 000 GR / L (6-фитаза) като фуражна добавка за свине за угояване.
Добавката е препарат със съдържание на ензима 6-фитаза, получен от генетично модифициран щам на Komagataella phaffii, за който EFSA e изготвила три научни становища за безопасност при прилагането му за видове животни, различни от свине.
В предходните научни становища е направено заключение, че продуциращият щам е безопасен и употребата на продукта като фуражна добавка не поражда опасения по отношение на безопасност за потребителите, за хора които работят с добавката (с изключение на сензибилизиращо действие на субстанцията при вдишване) и за околната среда. Приема се, че добавката не дразни кожата или очите и не е дермален сенсибилизатор. FEEDAP смята, че новото предложение за разрешаване на употребата на 6-фитаза при свине за угояване не променя по същество заключенията, направени при предходните оценки.
С цел да подкрепи твърденията за безопасност на продукта, заявителят е представил изследвания за поносимост и субхронична орална токсичност при отбити прасенца, за които се отнася депозираното заявление.


Целилят материал можете да прочетете ТУК: