Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УПОТРЕБА НА FORMITM (КАЛИЕВ БИФОРМАТ) ПРИ СВИНЕ-МАЙКИ

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

РЕЗЮМЕ

Във връзка с искане от Европейската комисия, панелът FEEDAP (за добавки и продукти или субстанции за употреба във фуражи) на EFSA (Европейски орган по безопасност на храните) е изготвил научна оценка на документация по заявление за подновяване на разрешение за употреба на Formi™ LHS (калиев биформат) за влагане във фуража на свине-майки.

След преглед на досието на продукта, Панелът е стигнал до заключение, че видът на предоставените от заявителя данни и информация не задоволяват минималните изисквания, така че да бъде направен извод, дали продуктът Formi™ LHS остава безопасен при условията на вече издаденото разрешение за употреба при целевите животни, консуматорите и потребителите.

FEEDAP потвърждава направеното от него при предходни становища заключение, че продуктът Formi™ LHS е безопасен за околната среда.

Направено е заключение, че не е налична достатъчно информация, която позволява оценка ефикасността на добавката при целевите животни.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя правилата на Общността за разрешаване на добавки за употреба при хранене на животни. Заявителят Addcon е спазил изискването за своевременно подаване на заявление за подновяване на разрешение за употреба, предвидено в чл. 14, параграф 1 от регламента. При издаване на разрешението за употреба, добавката Formi™ LHS (калиев биформат) за прилагане при свине-майки, е причислена към:

- категория: зоотехнически добавки;
- функционална група – други зоотехнически добавки.

При спазване на процедурата, Комисията е препратила заявлението до EFSA, а техническото досие е било получено в EFSA. То е валидирано през юни 2019 г. Съгласно чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1831/2003, след валидиране на документацията се пристъпва към оценка на представените доказателства за безопасност и ефикасност, като се преценява дали те удовлетворяват изискванията на чл. 5 от регламента. При това се вземат предвид условията за влагане и употреба на добавката, видът животни (свине) и категорията (свине-майки), както това е предложено от заявителя.

Целият материал можете да прочетете ТУК: