Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Официален доклад на Европейския орган по безопасност на храните за безопасност и ефикасност на ПЕРЛИТ при преживни животни и домашни птици

 

РЕЗЮМЕ

Добавката перлит (натриев калиев алуминиев силикат ) е разрешена за употреба в Европейския съюз, като технологична добавка – противослепващ агент във фуражи за преживни животни и домашни птици.

В приложимото към фуражни добавки европейско законодателство е регламентирано изискване за преразглеждане на ефикасността и безопасността на добавки, разрешени за употреба преди влизане в сила на (ЕО) № 1831/2003 , като оценката следва да бъде извършена от Панел за добавки и продукти или вещества, за прилагане във фуражи (Панел FEEDAP) към Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ).

След валидиране на полученото техническо досие, Панелът FEEDAP е стартирал процедурата и е започнал разглеждане на предоставените от заявителя данни и доказателства. Установена е необходимост от представяне на допълнителна информация, която да позволи завършване на оценката и изготвяне на становище относно безопасност и ефикасност на въпросната добавка, за което заявителят е бил уведомен незабавно. Исканата информация обхваща:

  • характеристика и идентификация на добавката;

  • безопасност за целевите видове животни и за консуматорите;

  • ефикасност на добавката.

Заявителят не е предоставил изисканата допълнителна информация в рамките, на поставения краен срок.

Поради това, на база на предоставените данни в приложеното към заявлението техническо досие и при липсата на отговор от заявителя и предоставяне на исканата информация, ЕОБХ чрез Панела FEEDAP, не е бил в състояние да изготви научно становище относно безопасност и ефикасност на добавката ПЕРЛИТ като технологична добавка за преживни и домашни птици

Целият материал можете да прочетете ТУК: