Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Научно становище на Европейския орган по безопасност на храните за оценка на заявление за подновяване на разрешение за употреба на Avemix®xg 10 за пилета за угояване

 

РЕЗЮМЕ

Във връзка с искане от Европейската комисия, панелът FEEDAP (експертна група за добавки и продукти или субстанции за употреба във фуражи) на EFSA (Европейски орган по безопасност на храните) е изготвил научна оценка на документация по заявление за подновяване на разрешение за употреба на фуражна добавка AveMix® XG 10 (endo‐1,4‐beta‐xylanase и endo‐1,3(4)‐beta‐glucanase), предназначена за влагане във фуража на пилета за угояване.

Заявителят е предоставил доказателства, че добавката, която и в момента се произвежда и търгува, отговаря на условията за пускане на пазара, в съответствие с издаденото разрешение за употреба.

Панелът FEEDAP е изказал мнение, че липсват нови доказателства, които да налагат необходимост от преразглеждане на заключенията, които е направил в предходни свои становища за същия продукт. Изводът на панелът FEEDAP, след оценка на представеното досие е, че добавката остава безопасна за целевите видове животни, консуматорите и околната среда, когато се прилага според условия за употреба, посочени в разрешението.

По отношение на безопасността на потребителите, добавката не се смята за дермален или очен дразнител, но следва да се разглежда като кожен и респираторен сенсибилизатор.

Оценка за ефикасност на добавката във връзка със заявлението за подновяване на разрешение за употреба не е извършена, тъй като подробна такава оценка е била проведена при разрешаването на добавката за употреба.

ВЪВЕДЕНИЕ

Заявителят е спазил срока за подаване на заявление за подновяване на разрешние за употреба, както е предвидено в член 14, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 .

Съгласно критериите на приложимото законодателство, оценяваната фуражна добавка попада в:

Категория: зоотехнически добавки;
Функционална група: подобрители на смилаемостта.


Целият материал можете да прочетете ТУК: