Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Научно становище на Европейския орган по безопасност на храните за Безопасност и ефикасност на Sorbiflore® ADVANCE като фуражна добавка за отбити прасенца

 

РЕЗЮМЕ


Европейската комисия е възложила на Европейския орган по безопасност на храните – ЕОБХ, да изготви чрез панела FEEDAP (за добавки и продукти или вещества, предназначени за влагане във фуражи за животни) научно становище за безопасност и ефикасност на Sorbiflore® ADVANCE, като зоотехническа добавка във фуража на отбити прасенца.

Sorbiflore® ADVANCE е резултат от ферментация на бульон на основата на мляко с Lactobacillus rhamnosus CNCM I-3698 и Lactobacillus farciminis CNCM I-3699. Добавката е предназначена за влагане във фуражи за отбити прасенца с:

- минимална концентрация 1,25 × 108 жизнеспособни формиращи единици (VFU /viable forming units)/kg и
- максимална концентрация от 5 × 108 VFU/kg пълноценен фураж.

Представените в техническото досие на продукта данни не позволяват пълно характеризиране на добавката, поради което остава несигурност относно жизнеспособността на активните агенти (щамовете лактобацили), съотношението между тях и стабилността на добавката.

Щамовете микроорганизми в състава на продукта отговарят на изискванията за прилагане на подхода „квалифицирана презумпция за безопасност “(QPS – qualified presumption of safety); няма опасения по отношение на безопасността на другите компоненти/съставители на продукта. Следователно, Sorbiflore® ADVANCE се смята за безопасен при целевите животни, за консуматорите на продукти от животински произход, за хора, които работят с добавката, както и за околната среда.

Добавката се счита за респираторен сенсибилизатор поради белтъчния характер на активните агенти. Представените от заявителя данни за кожно дразнене, дразнене на очите и дермална чувствителност за продукта Sorbiflore® ADVANCE, не са били достатъчни, поради което в това становище не са направени изводи по тези характеристики на добавката.

Панелът FEEDAP е направил заключение, че Sorbiflore® ADVANCE, вложен в концентрация от 1,25 × 108 VFU/kg във фуража на отбити прасенца, има потенциал да покаже висока ефикасност.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и техническо задание

Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява правила за разрешаване в Общността на добавки за употреба при хранене на животни. Член 4, параграф 1 предвижда процедура за разрешаване на нова добавка или за разрешаване на нова употреба на вече разрешена фуражна добавка. Подаването на заявление по тези процедури е предвидено в чл. 7, по реда на който заявителят STI Biotechnologie е кандидатствал за разрешаване на продукта Sorbiflore® ADVANCE за употреба при отбити прасенца.

Целият материал можете да прочетете ТУК: