Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Научно становище на Европейския орган за безопасност на храните за безопасност и ефикасност на Biacton® като фуражна добавка за употреба при отбити прасенца

 


РЕЗЮМЕ

Във връзка с искане от Европейската комисия, панелът FEEDAP (за добавки и продукти или субстанции за употреба във фуражи) на EFSA (Европейски орган по безопасност на храните) е изготвил научна оценка на документация по заявление за разрешаване за употреба на Biacton® като фуражна добавка за отбити прасенца.

Оценката изисква панелът FEEDAP да изготви становище за безопасността и ефикасността на въпросния препарат, който представлява жизнеспособни клетки от Lactobacillus farciminis CNCM I-3740.
Заявителят е посочил, че за продукта се прилага минимално препоръчително ниво от 1 × 109 CFU/kg пълноценни фуражи, предназначени за отбити прасенца.

Lactobacillus farciminis принадлежи към видовете бактерии, за които, при оценка за безопасност EFSA прилага подхода QPS – qualified presumption of safety /квалифицирана презумпция за безопасност. Това изисква за въпросния щам да са изпълнени определени условия:

- да е идентифициран с категоричност;
- със сигурност да принадлежи към вид бактерии, за които се прилага QPS;
- да са налице неоспорими доказателства, че той не проявява придобита резистентност (липсват гени за резистентност) към антибиотици, които се употребяват в хуманно- и/или във ветеринарномедицинската практика за третиране на бактериални инфекции.

След преглед на представената от заявителя документация, панелът FEЕDAP е установил, че щамът отговаря на критериите за прилагане на подхода QPS за оценка на безопасността. Панелът няма опасения по отношение на добавените към продукта конституенти. Заключението е, че добавката е безопасна за всички целеви видове, за консуматорите и за околната среда.

Biacton® не е дрази кожата, очите или дихателните пътища, но трябва да се счита за респираторен сенсибилизатор.
Поради липса на данни, не са направени изводи за потенциала на добавката да причини кожна сенсибилизация.
На база на данните, налични в техническото досие, не се е оказало възможно да бъде направено заключение относно ефикасността на Biacton® за отбити прасенца.

ВЪВЕДЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя правилата на Общността за разрешаване на добавки за употреба при хранене на животни. Заявителят INNOFI S.A. е спазил изискването на член 41, пар.1 да подаде заявлението по чл. 7 за разрешаване за употреба на фуражна добавка или за разрешаване на нова употреба на вече разрешена добавка.

Съгласно критериите за категоризиране на фуражни добавки, Biacton® попада в:

  • категория: зоотехнически добавки;

  • функционална група: стабилизатори на чревното съдържание.

Целият материал можете да прочетете ТУК: