Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Научно становище на ЕОБХ-Безопасност и ефикасност на IMP (disodium 5′-inosinate/динатриев 5'-инозинат), продуциран от Corynebacterium stationis KCCM 80161 за всички видове животни

 

Европейската комисия е възложила на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA/ЕОБХ) да изготви научно становище за безопасност на динатриев 5'-инозинат (IMP), получен чрез ферментация от Corynebacterium stationis KCCM 80161. Заявената употреба на продукта е като сензорна добавка (ароматизиращ агент) във фуража или във водата за пиене, при всички видове животни. Европейският орган по безопасност на храните е изпълнил заданието чрез Панела за добавки и продукти или вещества във фуражи (FEEDAP), като част от неговата структура.

Продуциращият щам не е генетично модифициран; в крайния продукт не се намират жизнеспособни клетки на продуциращия щам, нито токсични продукти като резултат от ферментативния процес; в генома на използвания щам не се установяват гени, които да обуславят антимикробна резистентност. На база на тези данни се прави извод, че продуктът е безопасен от гледна точка на продуциращия щам.

IMP, произведен с участие на посочения щам, се смята за безопасен и ефикасен за прицелните животни, за консуматорите и за околната среда; не се приема като токсичен при вдишване, нито като дразнител на кожата или на очите; не е дермален сенсибилизатор.

Панелът FEEDAP е изразил резерви по отношение на заявена употреба на продукта във водата за пиене на животни, поради опасения за нарушаване на хигиенните й характеристики; направено е заключение, че добавката е ефикасна при условия за употреба, предложени от заявителя.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и техническо задание

Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява правилата, които уреждат реда за разрешаване в Общността на добавки за влагане във фуражи. Член 4, пар. 1 от същия регламент предвижда всяко лице, което кандидатства да получи разрешение за употреба на фуражна добавка (или за нова употреба на фуражна добавка), да подаде заявление в съответствие с член 7.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК: