Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕОБХ-ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОБОГАТЕНИ СЪС СЕЛЕН ДРОЖДИ, ПРОДУЦИРАНИ ОТ SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNCM I‐3399

КАТО ФУРАЖНА ДОБАВКА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

 

РЕЗЮМЕ

Оценена е безопасността и ефикасността на продукт, който представлява обогатени със селен инактивирани дрожди, продуцирани от Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐3399 (SELSAF). Продуктът съдържа selenomethionine / селенометионин (Se‐Met, ≥ 63%) и е характеризиран като селен в органична молекула.

Заявителят кандидатства по процедура за подновяване на разрешение за употреба на продукт, предназначен за влагане във фуражи, като добавка за всички видове животни. Представени са доказателства за съответствие на продукта с условията, при които е разрешен и декларация, че към момента е наличен на пазара.

Панелът по добавки и продукти или субстанции за влагане във фуражи (FEEDAP) е направил извод, че обогатени със селен дрожди, продуцирани от Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐3399, приложени при съблюдаване на условията на действащото разрешение за употреба, е безопасен за прицелните животни, за консуматорите и за околната среда.

Добавката не дразни очите и кожата, но се приема като кожен сензибилизатор; продуктът е опасен при вдишване, а експозицията при хора, които работят с нея, е много вероятна. Ефикасността на продукта не е оценена в това научно становище, поради това че е разгледана при издаване на първоначалното разрешение за употреба.

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и техническо задание

Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява правила и ред за разрешаване в Общността на добавки за влагане във фуражи. Член 14, пар. 1 от същия регламент предвижда, всяко лице, което кандидатства за подновяване на разрешение за употреба на фуражна добавка, да подава заявление към Европейската комисия. Европейската комисия е получила заявление за подновяване на разрешение за употреба на продукта обогатен със селен инактивирани дрожди, продуцирани от Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐3399, за употреба при всички видове животни. Добавката принадлежи към: категория: сензорни добавки; функционална група: съединения на микроелементи. Техническото досие е изпратено до ЕОБХ, било е верифицирано и ЕОБХ е пристъпил към оценка на безопасност и ефикасност, и за съответствие с чл. 5 на регламента.


Целият материал можете да прочетете ТУК: