Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Научно становище на ЕОБХ - Безопасност и ефикасност на вермикулит, като фуражна добавка за свине, птици, говеда, овце, кози, зайци и коне

 

Европейската комисия е възложила на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA/ЕОБХ) да изготви научно становище за безопасност и ефикасност на вермикулит, като фуражна добавка за свине, птици, говеда, овце, кози, зайци и коне. Вермикулит е магнезиев алуминиев железен силикат и е предназначен за употреба като технологична добавка: функционална група – свързващи агенти (байндери) и противослепващи средства за влагане в премикси и фуражи.

За добавката не са предвидени минимални и максимални ограничения за влагане. Заявителят е докладвал максимално ниво на влагане, но то е предвидено за влагане във фуражи на премикси от консерванти (където се прилага максимално ниво на влагане от 50 000 mg / kg пълноценни фуражи) и предложени нива на влагане в пълноценен фураж под 10 000 mg / kg.

Панелът FEEDAP не прави заключение относно безопасност на вермикулит за целевите видове животни и за потребителите.

Добавката се приема за безопасна за консуматорите и околната среда при предложените условия на употреба. Поради липса на необходимите данни, не са направени заключения относно ефикасност на вермикулит като свързващо вещество при пелетиране или като средство против слепване.

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и техническо задание

Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя правила на Общността при разрешаване на фуражни добавки. В регламента е уточнено, че за продукти чието разрешение за употреба е издадено за ограничен период от време съгласно Директива 70/524/ЕИО, заявление за повторна оценка се подава в съответствие с член 7, най-късно една година преди датата на изтичане на документа за разрешаване на употреба. Процедурата се прилага и когато разрешение е било издадено без ограничение във времето, както и когато е издадено съгласно Директива 82/471 / ЕИО.

Заявление за повторна оценка е постъпило от Pull Rhenen за продукта вермикулит, за употреба като фуражна добавка за свине, домашни птици, говеда, овце, кози, зайци и коне, като добавката е причислена към:

- категория: технологични добавки;
- функционална група: свързващи вещества; противослепващи средства.

Съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, EFSA след проверка на данните и документите, представени от заявителя, извършва оценка, за да определи дали и доколко фуражната добавка отговаря на условията по член 5. ЕОБХ следва да представи становище за безопасност при прицелни животни, консуматори, потребители и за околната среда, както и за ефикасност на вермикулит, при употреба съгласно предложените от заявителя условия.

Допълнителна информация

Продуктът вермикулит – магнезиев алуминиев железен силикат е разрешен за употреба като технологична добавка във фуражи за всички видове животни, без предвидено минимално и максимално ниво на влагане; продуктът не е бил оценяван от EFSA като фуражна добавка.

ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Настоящата оценка се основава на данни, предоставени от заявителя в техническо досие, представено в подкрепа на искането за разрешение за използването на вермикулит като фуражна добавка.

В оценката си, Панелът FEEDAP е използвал данни, предоставени от заявителя, както и от други източници: предходни оценки на ЕОБХ или други експертни органи, рецензирани и други научни доклади.

Взет е предвид докладът на референтната лаборатория на Европейския съюз (EURL) за фуражни добавки, тъй като докладът касае методите за контрол на активното вещество във фуражи.

Методология

Подходът за оценка на безопасността и ефикасността на вермикулит, е в съответствие с принципите на Регламент (ЕО) № 429/2008 , както и на следващите ръководни документи:

- Ръководство за технологичните добавки (EFSA FEEDAP Panel, 2012a);
- Технически насоки: изследвания за поносимост и ефикасност при целеви животни (панел на EFSA FEEDAP, 2011);
- Технически насоки за оценка на безопасността на фуражните добавки за околната среда (EFSA, 2008);
- Ръководство за проучвания относно безопасността на употребата на добавката за потребители / работници (панел на EFSA FEEDAP, 2012b).

ОЦЕНКА

Оценяваната добавка е вермикулит, глина, класифицирана като магнезиев алуминиев железен силикат.

Заявителят кандидатства за разрешение за употреба на продукта като технологична фуражна добавка (функционална група: свързващи вещества и противослепващи агенти) в храни за свине, птици, говеда, овце, кози, зайци и коне.

Целият материал можете да прочетете ТУК: