Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Безопасност на 3-phytase FLF 1000 and FSF 10000 като фуражна добавка за свине за угояване и свине с ограничено стопанско значение

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

РЕЗЮМЕ

По искане от Европейската комисия (ЕК), Панелът за добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи (FEEDAP) на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA) е изготвил научно становище за безопасност и ефикасност на 3‐phytase FLF 1000/FSF 10000 като фуражна добавка за свине за угояване и свине с ограничено стопанско значение.

Добавката съдържа 3‐phytase, продуцирана от генетично модифициран щам на Komagataella phaffii, разрешен за употреба в течна FLF 1000 и твърда форма FSF 10000, като добавка за пилета за угояване, кокошки носачки, пилета отглеждани за носачки, както и за домашни птици за угояване, за носачки или за разплод с ограничено стопанско значение.

Оценката на документацията на добавката, представена от заявителя, е дала възможност Панелът FEEDAP да направи извод, че:

- тя не би представлявала риск нито за консуматора, нито и за околната среда;
- субстанцията е потенциален респираторен сензибилизатор;
- добавката има потенциал да подобри усвояването на фосфор от фуражи;
- документацията дава възможност за оценка на безопасността за прицелни животни.

Заявителят е представил данни, получени при опити за определяне на поносима дневна доза, които са показали че при влагане във фуражи на десетократно по-висока от препоръчаната доза от 1,000 FTU /kg фураж, не се наблюдават нежелани ефекти или понижаване на производителността, като при това липсват промени в следените хематологични параметри и биохимични показатели, определени в кръв.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и техническо задание

Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява правила и ред за разрешаване в Общността на добавки за влагане във фуражи, като чл. 9 определя условията за разрешаване от Комисията.


Целият материал можете да прочетете ТУК: