Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА AVATEC® 150G (LASALOCID A SODIUM), ФУРАЖНА ДОБАВКА ЗА ПИЛЕТА, ОТГЛЕЖДАНИ ЗА УГОЯВАНЕ И ЗА НОСАЧКИ

 

РЕЗЮМЕ

По искане от Европейската комисия (ЕК), Панелът за добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи (FEEDAP) към Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA) е изготвил научно становище за безопасност и ефикасност на Avatec® 150G (lasalocid A sodium /лазалоцид А), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за угояване и за носачки.

През 2017 г., в становището си за същия продукт, Панелът FEEDAP не посочва безопасна доза на влагане при пилета, отглеждани за угояване и за носачки. По искане на Панела FEEDAP, заявителят е представил нови проучвания за поносимост и ефикасност при пилета за угояване, които са разгледани в настоящата оценка. Той е предложил намаляване на максималното ниво на дозиране от 125 mg на 100 mg лазалоцид А натрий/kg пълноценен фураж. Представената допълнителна информация не е достатъчна, за да бъде определено безопасна доза на лазалоцид A натрий в Avatec® 150G във фураж за пилета за угояване. Панелът FEEDAP не е в състояние да направи заключение относно ефикасност на Avatec® 150G при пилета за угояване като кокцидиостатик при най-ниското предложено от заявителя ниво на влагане от 75 mg Lasalocid A sodium/ kg пълноценен фураж, поради недостатъчен брой изследвания, които показват положителен резултат. Тези изводи са разширени за пилета, отглеждани за носачки.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и техническо задание
Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява правила и ред за разрешаване в Общността на добавки за влагане във фуражи; чл. 9 от регламента определя условията за разрешаването им за употреба от Комисията.

Целият материал можете да прочетете ТУК: