Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Безопасност за околната среда на Сорбитан Монолаурат като фуражно добавка за всички видове животни

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

РЕЗЮМЕ

По искане от Европейската комисия (ЕК), Панелът за добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи (FEEDAP) към Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA) е изготвил научно становище за безопасност за околната среда на sorbitan monolaurate / сорбитан монолаурат, като фуражна добавка за всички видове животни.

Продуктът е разрешен в Европейския съюз като технологична добавка (функционална група „емулгатори“) във фуражи при всички видове животни; определена е максимална концентрация на влагане от 85 mg / kg пълноценен фураж. През 2019 г. Панелът FEEDAP е публикувал становище за безопасност и ефикасност на сорбитанов монолаурат. В досието са липсвали данни за безопасност на добавката за околната среда, поради което тогава Панелът FEEDAP не е направил заключение по тази характеристика на продукта.

В настоящото досие, заявителят е представил данни: за съдбата на субстанцията в природата, за нейното разграждане и екотоксичност. В досието са посочени препратки към данни за метаболизиране на структурно подробни на оценяваната субстанция съединения , което е позволило на Панела FEEDAP да екстраполира характеристиките им и да заключи, че сорбитан монолаурат най-вероятно не се метаболизира напълно, а частично.

Подобни на оценяваната субстанция съединения са се оказали лесно биоразградими. За токсичността на сорбитанов монолаурат при морски ракообразни и при организми, които обитават морски утайки, са налични ограничен брой данни.

По тази причина, като аргумент за определянето на екотоксичността на добавката като ниска, са послужили данни за остра токсичност на сорбитанови естери, съединения подобни на сорбитан монолаурат.

Групата FEEDAP заключава, че няма вероятност сорбитанов монолаурат да окаже вредно въздействие на околната среда, когато добавката се прилага според предложените от заявителя условия на употреба.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява правила и ред за разрешаване в Общността на добавки за влагане във фуражи; чл. 9 от регламента определя условията за разрешаването им за употреба от Комисията.


Целият материал можете да прочетете ТУК: