За центъра

Начало

Центърът за оценка на риска по хранителната верига е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните, със седалище София, и осъществява функциите си при условията и по реда, определени със Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЗЦОРХВ).

(2) Издръжката на Центъра се формира съгласно чл. 23, ал. 1 ЗЦОРХВ.
(3) Центърът е организиран в дирекции, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
(4) Дейността на Центъра се осъществява на основата на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.
(5) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на Центъра.
Центърът:
  1. извършва научна оценка на риска по хранителната верига чрез независим, проз- рачен и безпристрастен анализ на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните и животинските продукти, растителния и животинския репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите;
  2. извършва дейностите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1107/2009на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИОи 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2009";
  3. извършва оценка, изготвя доклад за оценка на продукти за растителна защита при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1107/2009;
  4. участва в проекти на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и в проекти на други международни организации.