Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ПРОФ. Г.ГЕОРГИЕВ: ТРЕСКА ОТ ДОЛИНАТА РИФТ (RIFT VALLEY FEVER - RVF) - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ДАННИ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕТО Ѝ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ

DOI: 10.5281/zenodo.5713459

 

Резюме

От 2006 г. до настоящия момент (2021 г.) заболяването Треска от долината на Рифт (RVF) е установено сред преживните животни в Южна Африка, Източна Африка и Саудитска Арабия. През 2010 – 2012 г. бяха докладвани огнища в Западна Африка дори с човешки случаи (Мавритания). Съвсем наскоро RVF беше регистрирано в Източна Африка, в Кения, Уганда, Судан и Танзания, а през 2018 – 2019 г. беше докладвана широка епидемия в Майот (Франция). Движението на живи животни е най-важният път за разпространение на RVF от африканските ендемични райони към Северна Африка и Близкия изток. Появата на големи епидемии от RVF исторически се свързва с природно-климатичните условия като наводнения и появата на комари, заразяващи чувствителните преживни животни. Това обяснява цикличността му (през няколко години) в някои райони в Африка на юг от Сахара, като Кения или Мавритания. Въпреки това през последното десетилетие епидемиите от RVF се появяват по-често в Западна Африка и в други държави на юг от Сахара като са свързани с известно ниско ниво на циркулация на вируса на RVF при животните на фона на по сух климат. Наскоро публикувани проучвани от страните около Средиземноморския басейн показват наличието на определено ниво на серопревалентност при животни и при хора за RVF. Тези държави и райони са: Турция (2017), Тунис (2016), Иран (2017), Ирак (2013), Алжир (2014) и Западна Сахара (2011 и 2014).

Въпреки, че територията на Европейския съюз (ЕС) не е изложена на непосредствен риск от проникване на заболяването RVF, то рискове от по-нататъшно разпространение на вируса (RVFV) в съседни на ЕС страни от Средиземноморския басейн (Северна Африка) и Близкия Изток реално съществуват. Наличието на компетентни вектори за RVFV в страните от Средиземноморския басейн и Западна Европа, както и оценката на рисковете от възможно проникване на заразени с този вирус комари (от страни с ендемична циркулация на вируса) чрез активния стокообмен и транспортните връзки изисква засилване на вниманието ни върху епидемичната ситуация и бърза реакция на компетентните ветеринарни органи на държавите членки на ЕС. Изисква се и тясно сътрудничеството със страните от Северна Африка и Близкия изток, в случаи на необходимост, по линия на надзора на заболяването.

След определяне и категоризиране на специфичните рискови фактори и предложените промени в мерките за контрол на заболяването RVF, съгласно Регламент (ЕС) 2016/429[1] на Европейския парламент и на Съвета Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) си постави за цел: да извършим актуализация и осъвременяване на данните за глобалното разпространение на заболяването RVF, да очертае спецификата в епидемиологията му и извърши оценка на риска от проникването му за Европа и в България.

 

 

[1] Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (OJ L 84, 31.3.2016, p. 1–208); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0429

 

Научното становище можете да прочетете ТУК